NEA

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε μόλυβδο και διισοκυανικές ενώσεις

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση δύο οδηγιών: όσον αφορά τον μόλυβδο, της οδηγίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία,  και όσον αφορά τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις, της οδηγίας για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες.

Η αξία των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ υπερβαίνει τα 2 τρισ. ευρώ

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Το 2022 η αξία των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με παγκόσμιους εταίρους ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 2 τρισ. ευρώ, όπως διαπιστώνεται στην 3η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή και την επιβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα. 

Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Πράσινο φως από το Συμβούλιο για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και Copernicus

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και Copernicus της ΕΕ, εγκρίνοντας την κατ’ αρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Επιτροπής και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στις 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου: Έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Το Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου, στοχεύοντας στην επιβράβευση των αποφοίτων Λυκείου που αρίστευσαν, προκηρύσσει τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων. Η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 2 του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3062/23-07-2020).

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2023: συγκρατημένη ανάκαμψη μετά από ένα δύσκολο έτος

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Η ευρωπαϊκή οικονομία έχασε τη δυναμική της φέτος σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους ζωής, ασθενούς εξωτερικής ζήτησης και αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής. Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά στο μέλλον, οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθεωρούν την αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προς τα κάτω σε σύγκριση με τις θερινές προβολές της. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται εντός του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων.  

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία επί των νέων κανόνων για μεγαλύτερη διαφάνεια στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που υποβλήθηκε περίπου πριν από ένα έτος. Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει τη διαφάνεια στον εν λόγω τομέα, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες σχετικά με τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων από τους εκμισθωτές και τις πλατφόρμες. Ο κανονισμός θα παρέχει βασικές πληροφορίες στις αρχές που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων στις τοπικές κοινότητες. Οι υποχρεώσεις των πλατφορμών να μοιράζονται δεδομένα θα προσαρμοστούν στους μικρότερους παράγοντες της αγοράς. Όταν τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους περίοδο 24 μηνών για να θεσπίσουν τους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων, οι οποίοι ετοιμάζονται ήδη με την υποστήριξη της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε ειδική πλειοψηφία για την ανανέωση ή την απόρριψη της έγκρισης της ουσίας glyphosate (γλυφοσάτη)

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν στην ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για την ανανέωση ή την απόρριψη της έγκρισης της ουσίας glyphosate στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε σήμερα στην επιτροπή προσφυγών. Είχε προηγηθεί ψηφοφορία στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (SCOPAFF) στις 13 Οκτωβρίου, κατά την οποία δεν είχε και πάλι καταστεί δυνατό να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των κρατών μελών για την ανανέωση ή την απόρριψη της πρότασης.

Απόβλητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει εκ νέου την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με χώρο υγειονομικής ταφής στη Ζάκυνθο

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ρυπαίνει το τοπικό περιβάλλον. Μολονότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργεί εδώ και περισσότερα από πέντε έτη, πρέπει όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014.

Νερό: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη παροχής επικαιροποιημένων χαρτών κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»). Το άρθρο 14 παράγραφος 2 την εν λόγω οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019 ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την επανεξέταση και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών τρεις μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία, δηλαδή έως τις 22 Μαρτίου 2020.

Η ΕE αποφασίζει να παραπέμψει το Βέλγιο, την ΕΛΛΑΔΑ και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2023
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο [INFR (2019) 2299], την Ελλάδα [INFR (2019) 2298] και την Ιταλία [INFR (2021) 4037] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Δικαστήριο») για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.