NEA

Αντιμετώπιση του κορονοϊού: 183,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
maryna-yazbeck-pyzjoMvyCmw-unsplashΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τριών εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) στην Ελλάδα, χάρη στις οποίες 183,5 εκατ. ευρώ θα ανακατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, κυρίως μέσω χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και/ή εγγυήσεων.

Η Επιτροπή χορηγεί σε πέντε κράτη μέλη 8,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
guillaume-perigois-wVqC9dty3VQ-unsplashΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 8,5 δισ. ευρώ με την τρίτη δόση χρηματοδοτικής στήριξης προς πέντε κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Με τις σημερινές πράξεις, το Βέλγιο έλαβε 2 δισ. ευρώ, η Ουγγαρία 200 εκατ. ευρώ, η Πορτογαλία 3 δισ. ευρώ, η Ρουμανία 3 δισ. ευρώ και η Σλοβακία 300 εκατ. ευρώ

Πρώτο φόρουμ Σένγκεν: προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
bill-oxford-rdLERs3ZGgQ-unsplashΣτο πρώτο φόρουμ Σένγκεν που διοργανώθηκε  από την Επιτροπή, έγινε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για την οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και ανθεκτικότερου χώρου Σένγκεν.

Κυβερνοασφάλεια των συνδεδεμένων συσκευών – Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
Photo by Adi GoldsteinΟι συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών, των αισθητήρων και των δικτύων που συνθέτουν το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), όπως επίσης και η ασφάλειά τους, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα στα οποία αναγνωρίζονται η αυξημένη χρήση καταναλωτικών προϊόντων και βιομηχανικών συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο καθώς και οι σχετικοί νέοι κίνδυνοι για την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια. Στα συμπεράσματα καθορίζονται ...

Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για τους κανόνες της πολιτικής συνοχής

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
Photo by Guillaume PérigoisΗ γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για τους επικαιροποιημένους κανόνες που θα διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία στηρίζουν την πολιτική της ΕΕ για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Η συμφωνία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου του νέου σχεδίου κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). Αυτό το νομοθέτημα γενικού χαρακτήρα ενοποιεί τους κανόνες για οκτώ ταμεία και θα ρυθμίζει ...

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τη μελλοντική πορεία

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
Photo by evΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τη μελλοντική πορεία όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες έκδοσης. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί βασικό μέσο για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Απλοποίησε και επιτάχυνε τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και εξακολουθεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ...

Ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρεπής εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού: το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
Photo by AhsanizationΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και την αξιοπρεπή εργασία παγκοσμίως. Είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει έως το 2021 σχέδιο δράσης της ΕΕ που να εστιάζει στη βιώσιμη διαμόρφωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων δέουσας επιμέλειας και της διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει πρόταση σχετικά με νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων κατά μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Επιπλέον, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την ανακοίνωσή της του 2006 με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους — Η συμβολή της ΕΕ στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο». Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω νέων ή επικαιροποιημένων εθνικών σχεδίων δράσης που περιέχουν συνδυασμό εθελοντικών και υποχρεωτικών μέτρων.

Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Tο Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
Photo by Louis Reed on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε σειρά συμπερασμάτων για μια σημαντική αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) κατά τα επόμενα έτη. Τα συμπεράσματα αυτά, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία», αποτελούν δύο βασικά ορόσημα στις προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός κοινού χώρου έρευνας που θα είναι πιο απτός και επιδραστικός για τους ερευνητές, τους φορείς καινοτομίας και τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο νέος ΕΧΕ θα πρέπει να συνδέει καλύτερα την έρευνα και την καινοτομία με συναφείς τομείς πολιτικής, ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και τα διάφορα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Στα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν από κοινού έναν νέο ΕΧΕ που θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα ερευνητικά ιδρύματα, τους επιστήμονες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επωφελούνται εξίσου. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία του διαρκώς ανοιχτού πνεύματος όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του νέου ΕΧΕ και την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα συμβάλει στην περαιτέρω προσέλκυση ταλέντων και επενδύσεων.

Πολιτική προστασία: Το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική εντολή του για ενισχυμένη πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστροφών

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
Photo by Timothy Eberly on UnsplashΟι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ συμφώνησαν διαπραγματευτική εντολή επί προτάσεως για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Η ΕΕ ενισχύει την ετοιμότητα και τις δυνατότητές της για την αντιμετώπιση καταστροφών, ώστε να εξασφαλίσει την ικανότητά της να αντιδρά γρήγορα σε κάθε φυσικό ή ανθρωπογενές συμβάν, συμπεριλαμβανομένων όσων πλήττουν ταυτόχρονα την πλειονότητα των κρατών μελών της. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα κενά στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής και, σε επείγουσες περιπτώσεις, να προμηθεύεται απευθείας ορισμένες πρόσθετες ικανότητες rescEU. Αυτές οι ικανότητες rescEU, όπως και όσες φιλοξενούνται από κράτη μέλη, θα χρηματοδοτούνται πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού, η πρόληψη και η ετοιμότητα θα βελτιωθούν, με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίζουν και να αναπτύσσουν ενωσιακούς στόχους ανθεκτικότητας στις καταστροφές στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών(ESMA)

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος, 2020
H Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών με έδρα το Παρίσι προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε Ευρωπαίους φοιτητές και απόφοιτους  σε διάφορα τμήματα όπως: Τμήμα Εταιρικών  Υποθέσεων (ομάδα Κινδύνου & Ελέγχου, Ομάδα Επικοινωνιών) ή Ανώτερη ομάδα διαχείρισης (Λογιστικό τμήμα ), Τμήμα πόρων (ομάδες:  Οικονομικά & Προμήθειες, Διαχείριση Διευκόλυνσης, ΤΠΕ και Σχεδιασμός & Αναφορά). Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια έξι με δώδεκα μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει:

Σελίδα 60 απο 405« Πρώτη...102030...5859606162...708090...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.