Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Ενέργεια

Δευτέρα, 9 Νοέμβριος, 2015 | Τα νέα του δικτύου μας

index

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα παρέχει ουσιαστική στήριξη για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, ιδίως μέσω της 38 δισεκατομμυρίων EUR για επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επιπλέον περισσότερες από 110 περιφέρεις και κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επιλέξει την ενέργεια ως προτεραιότητα στις εθνικές οι περιφεριακές τους στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Για την υποστήριξη και την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, έχει συσταθεί από την Επιτροπή ένα ειδικό σύστημα στήριξης – η Πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης για την Ενέργεια.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης για την Ενέργεια είναι μία πρωτοβουλία της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της ΓΔ Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής και ξεκίνησε στις Βρυξέλλες το Μάιο του 2015. Έχει αναπτυχθεί για να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση και να υλοποιήσουν της χρηματοδοτήσεις της πολιτικής συνοχής με μεγαλύτερη επιτυχία για τα έργα τους στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας.

Η πολιτική συνοχής στηρίζει την ενέργεια και τη μειωμένη χρήση άνθρακα

Τα κράτη μέλη έχουν κατανείμει για τη περίοδο 2014-2020, 38 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής σε επενδύσεις στην οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το διπλάσιο της χρηματοδότησης στον τομέα αυτό σε σύγκριση με τη περίοδο 2007 – 2013 και είναι σημαντικά υψηλότερο – είναι σχεδόν 50% περισσότερο από το νόμιμα απαιτούμενο ποσό τα οποία καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν τα κράτη μέλη στις επενδύσεις αυτού του τομέα.

Τα κράτη μέλη έχουν δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε:
– ενεργειακή απόδοση στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και στις επιχειρήσεις, κυρίως στις ΜΜΕ
– παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την κατανομή τους πχ για αιολική και ηλιακή ενέργεια και τη βιομάζα καθώς και την ηλεκτρική σύνδεσή τους στα δίκτυα αν απαιτηθεί.
– έξυπνα δίκτυα διανομής που θα επιτρέπουν την ενεργή διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της ζήτησης και της προσφοράς.
– Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα για να γίνουν οι πόλεις μας ένα καλύτερο μέρος διαβίωσης με μικρότερη ένταση άνθρακα πχ διάφορα ολοκληρωμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η μετατόπιση της μετακίνησης στις πόλεις από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα στο περπάτημα, τη χρήση ποδηλάτου, τραμ ή λεωφορείων.
– έρευνα και καινοτομία σε αυτούς τους τομείς.

Επιπλέον, περίπου 2 δισεκατομμύρια ΕUR έχουν διατεθεί για επενδύσεις σε έξυπνες ενεργειακές υποδομές, οι οποίες θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό του μελλοντικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αύξηση απορρόφησης κονδυλίων

Η πλατφόρμα θα βοηθήσει τις περιφέρειες να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους σε επενδύσεις για βιώσιμη ενέργεια και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Συγκεντρώνει επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, καινοτόμα εργαλεία δικτύωσης και την πείρα στην ανάπτυξη της πολιτικής και θα βοηθήσει τις περιφέρειες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και στην ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών – δημιουργώντας νέα τεχνογνωσία και μετατρέποντάς τη σε δομικά στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης.

Ειδικότερο η πλατφόρμα αυτή θα στηρίξει τις περιφέρειες και τα Κράτη Μέλη με τους εξής τρόπους:
– στην ανάλυση των επενδυτικών προτεραιοτήτων και αναγκών των περιφερειών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας και της έξυπνης εξειδίκευσης.
– κάνοντας ευρύτερα γνωστές και εξηγώντας τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής και παρέχοντας συμβούλευση για το πώς μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν καλύτερα.
– εντοπίζοντας βέλτιστες τακτικές και εξασφαλίζοντας καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής από τα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειες με δράσεις συνεργασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και διάδοσης των ενεργειακών τεχνολογιών.

Στρατηγική της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση

Στηρίζοντας τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για τα έργα στο τομέα της βιώσιμης ενέργειας η Πλατφόρμα θα συμβάλλει άμεσα στη στρατηγική της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση – «Ένα στρατηγικό πλαίσιο για μία ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μία μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2015. Θα προώθηση τη στροφή προς μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, συμπεριλαμβάνοντας τη στήριξη του τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Θα προωθήσει επίσης την υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνολογιών και διαδικασιών από τις ΜΜΕ, την κατασκευή έξυπνων ενεργειακών, καθώς και την ανάπτυξη των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ενέργειας. Η ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Crețu, σχολίασε: «Για την περίοδο 2014-2020 πάνω από 38 δισεκατομμύρια EUR της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής θα επενδυθούν για την επίτευξη της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και την ενίσχυση της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαιρετίζω τη νέα πλατφόρμα για την Ενέργεια, η οποία θα συγκεντρώσει την από κοινού τεχνογνωσία για τη βιώσιμη ενέργεια και θα βοηθήσει τις περιφέρειες στην αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις».

Πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης

Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μία καινοτόμος προσέγγιση που αναπτύχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και την έρευνα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας σε περιφερειακό επίπεδο. Ενθαρρύνει την αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των δημοσίων επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δίνει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να ειδικεύονται στον τομέα (ή τους τομείς) των σχετικά δυνατών σημείων τους.

Το έργο της νέας Πλατφόρμας για την Ενέργεια βασίζεται στην εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και του ΚΚΕρ στην Πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης που εστιάσει σε στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας – την «Πλατφόρμα S3» – η οποία ξεκίνησε το 2009. Η δραστηριότητα αυτής της πλατφόρμας έχει συμμετοχή άνω του 80% των Κρατών Μελών ή περιφερειών της ΕΕ. Περισσότερα από τα δύο τρίτα αυτών έχουν επιλέξει την ενέργεια ως τον τομέα για την έξυπνη εξειδίκευσή τους.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα εδώ.
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.