Βιώσιμη ανάπτυξη: συμπεράσματα του Συμβουλίου

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019 | NEAΠολυμέσα

Το Συμβούλιο εξέδωσε χθες συμπεράσματα σχετικά με το πώς εφαρμόζεται από την ΕΕ το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο θεσπίστηκε το 2015 και περιλαμβάνει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η λεγόμενη Ατζέντα του 2030 έχει οριζόντιο χαρακτήρα και συνεπώς η εφαρμογή της απαιτεί διατομεακή προσέγγιση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Νωρίτερα εφέτος, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Προς μια ολοένα και πιο βιώσιμη Ένωση έως το 2030», στο οποίο τα συμπεράσματα αποτελούν ανταπόκριση.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την κεντρική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και των 17 ΣΒΑ της. Το Συμβούλιο ζητεί να επιταχυνθεί η εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 «τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, ως ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της και για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της εντός της Ευρώπης και παγκοσμίως.»

Το Συμβούλιο επικροτεί το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», θεωρώντας ότι αποτελεί μια απολύτως απαραίτητη συνεισφορά στη συζήτηση για ένα βιωσιμότερο μέλλον στην Ευρώπη και στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων για τη νέα Επιτροπή. Ανάμεσα στα σημαντικότερα στρατηγικά θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον που έχει προσδιορίσει το Συμβούλιο είναι η αποφασιστική μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η προσπάθεια για κλιματική ουδετερότητα, η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και η αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής, παράλληλα με τη βιωσιμότητα της γεωργίας και του επισιτισμού, η ασφαλής και βιώσιμη ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κτίρια και η κινητικότητα. Το Συμβούλιο τονίζει επίσης τη σημασία μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συνοχής και ζητεί την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης.

Επιπλέον, το Συμβούλιο επανέλαβε την προηγούμενη έκκλησή του προς την Επιτροπή να καταρτίσει μια γενική και ολοκληρωμένη στρατηγική εφαρμογής που θα προβλέπει τα χρονοδιαγράμματα, τους στόχους και τα συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου «Προς μια ολοένα και πιο βιώσιμη Ένωση έως το 2030» 

Έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030»

 

Πηγή: consilium.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.