Το Συμβούλιο καθορίζει τη θέση του για το πρόγραμμα πολιτικής 2030 «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία»

Πέμπτη, 12 Μάιος, 2022 | NEA

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σύμφωνα με τις αξίες της, τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα διαπραγματευτική εντολή για το πρόγραμμα πολιτικής 2030 «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία».

Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ηγετικής ψηφιακής θέσης της ΕΕ μέσω της προώθησης συμπεριληπτικών και βιώσιμων ψηφιακών πολιτικών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς στόχους, μεταξύ άλλων σε βιομηχανικό επίπεδο, που θα πρέπει να επιτύχει η Ένωση στο σύνολό της έως το τέλος της δεκαετίας, καθώς και μια νέα μορφή διακυβέρνησης με τα κράτη μέλη, μέσω ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση θα υλοποιήσει από κοινού τις φιλοδοξίες της.

Διακυβέρνηση

Το κείμενο του Συμβουλίου άλλαξε τη συχνότητα των αλληλεπιδράσεων με σκοπό τη μετάβαση σε έναν διετή κύκλο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, διατηρώντας παράλληλα τον ετήσιο χαρακτήρα της έκθεσης για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας». Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίστηκε επίσης ότι οι συστάσεις της Επιτροπής δεν δεσμεύουν τους αποδέκτες τους, ενώ έχει αναπτυχθεί ένας ισχυρότερος σύνδεσμος με τη νομική βάση της απόφασης.

Ευθυγράμμιση με άλλα ψηφιακά αρχεία

Το κείμενο του Συμβουλίου συνάδει πλήρως με το πνεύμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Μαρτίου του 2021 σχετικά με την Ψηφιακή Πυξίδα 2030 και υπογραμμίζει τη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή εντολή εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου και παρέχει στην Προεδρία του Συμβουλίου τη δυνατότητα να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το τελευταίο καθορίσει τη θέση του.

Ιστορικό

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» της 9ης Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι να κυριαρχήσει ψηφιακά σε έναν ανοικτό και διασυνδεδεμένο κόσμο και να ακολουθήσει ψηφιακές πολιτικές που θα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ένα ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, με περισσότερη ευημερία.

Στα συμπεράσματά του της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάκαμψη, την ευημερία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και για την ευημερία των κοινωνιών μας. Χαρακτήρισε δε την ανακοίνωση σχετικά με την ψηφιακή πυξίδα ως ένα βήμα προς τη χαρτογράφηση της ψηφιακής ανάπτυξης της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Κάλεσε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στον τομέα της βιομηχανικής και της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτών των φιλοδοξιών και προκλήσεων, η Επιτροπή πρότεινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος ψηφιακής πολιτικής με τίτλο «Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία».

– Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πολιτικής 2030 «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία»

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Shahadat Rahman on Unsplash

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.