Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018: θέσεις εργασίας, επενδύσεις, μεταναστευτικό, ασφάλεια

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 | NEA

Στις 18 Νοεμβρίου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά να υλοποιηθούν οι πολιτικές προτεραιότητες. Ο εγκριθείς προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 επιβεβαιώνει ότι τα ενωσιακά κονδύλια προορίζονται για τους τομείς όπου υπάρχουν ανάγκες. Το 2018, και σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα διατεθεί για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, και την τόνωση της ανάπτυξης, των στρατηγικών επενδύσεων και της σύγκλισης. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η μετανάστευση, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Ο Günther HOettinger, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: «Αυτός ο προϋπολογισμός είναι για όλους. Θα διατεθεί για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, μεγαλύτερης ανάπτυξης, περισσότερων επενδύσεων. Θα βοηθήσει τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας και μαθητείας. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Κάθε ευρώ πρέπει να δαπανάται αποτελεσματικά και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη».

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 ανέρχεται σε 160,1 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων (κονδύλια τα οποία μπορεί να συμφωνηθούν βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους) και σε 144,7 δισ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών (κονδύλια που θα καταβληθούν). Μερικά βασικά χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής:

– Σχεδόν τα μισά κονδύλια, 77,5 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, θα διατεθούν για να καταστεί η οικονομία μας ισχυρότερη, τα πανεπιστήμιά μας πιο ανταγωνιστικά, οι επιχειρήσεις μας καλύτερα εφοδιασμένες για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά. Για παράδειγμα, ποσό 2 δισ. EUR θα διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του σχεδίου Γιούνκερ, ποσό 354 εκατ. EUR θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πρόγραμμα COSME για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και ποσό 11,2  δισ. EUR θα διατεθεί στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, που είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Συνολικά 55,5 δισ. EUR θα διατεθούν για την τόνωση της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της προώθησης της σύγκλισης σε όλα τα κράτη μέλη και περιφέρειες μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

-Οι νέοι άνθρωποι θα στηριχθούν περισσότερο και θα έχουν καλύτερες ευκαιρίες να βρουν εργασία χάρη στο ποσό των 350 εκατ. EUR που προορίζεται για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, μια βασική δράση η οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανεργίας των νέων στα κράτη μέλη μας.

– Η στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών ανέρχεται σε 59 δισ. EUR.

– Μετά τη δρομολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας , 40 εκατ. EUR εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας σε καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα στον τομέα της άμυνας. Μαζί με το ποσό των 25 εκατ. EUR που έχει ήδη χορηγηθεί το 2017, ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ που προορίζεται για την έρευνα στον τομέα της άμυνας έως το 2019 ανέρχεται σε 90 εκατ. EUR.

– Ποσό σχεδόν 4,1 δισ. EUR θα διατεθεί για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης έχει ήδη χορηγηθεί εμπροσθοβαρώς, το συνολικό ποσό για αυτούς τους τομείς πολιτικής θα ανέλθει σε 22 δισ. EUR για την περίοδο 2015-2018.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ. Φέτος, η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση στις 30 Μαΐου 2017.

Με βάση αυτή την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν θέση. Φέτος, το Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως τη θέση του στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του κατά τη σύνοδο της ολομέλειας της 25ης Οκτωβρίου 2017.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ευρέως γνωστής ως «διαδικασία συνδιαλλαγής». Φέτος, η διαδικασία συνδιαλλαγής διήρκεσε 21 ημέρες, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από επιτροπή συνδιαλλαγής η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 28 αντιπροσώπους έκαστο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και εμπειρογνωμόνων από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, αναλαμβάνει ρόλο «έντιμου διαμεσολαβητή».

Επόμενα βήματα

Για να επισφραγιστεί η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε στις 18/11, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επισήμως το κείμενο εντός 14 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018: Η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμó με εστίαση στις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις, τη μετανάστευση και την ασφάλεια

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Πηγή: ec.europa.eu

 

 

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.