Πανδημία COVID-19: Το Συμβούλιο καταλήγει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με προσωρινή στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)

Παρασκευή, 15 Μάιος, 2020 | NEA

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της για έκτακτη στήριξη ώστε να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-9, η ΕΕ συστήνει ένα προσωρινό μέσο που θα βοηθήσει τους εργαζομένους να διατηρήσουν τις δουλειές τους όσο διαρκεί η κρίση.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για το SURE, ένα προσωρινό μέσο που μπορεί να παράσχει στα κράτη μέλη μέχρι και 100 δισ. € σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το μέσο αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις απρόβλεπτες και σοβαρές αυξήσεις των εθνικών δημόσιων δαπανών, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, που συνδέονται με τα εθνικά συστήματα μειωμένων ωραρίων εργασίας και με παρεμφερή μέτρα, μεταξύ άλλων για τους αυτοαπασχολούμενους, ή με μέτρα που σχετίζονται με την υγεία, ιδίως στους χώρους εργασίας, για την αντιμετώπιση της κρίσης.Το SURE είναι ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας, ύψους 540 δισ. €, για τις θέσεις απασχόλησης και τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, που συμφώνησε το Eurogroup στις 9 Απριλίου 2020.

Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία στις 23 Απριλίου και ζήτησαν η δέσμη μέτρων να έχει τεθεί σε λειτουργία έως την 1η Ιουνίου 2020.

Προκειμένου να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή με ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη που τη ζητούν, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει κεφάλαια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ. Τα δάνεια του SURE θα στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από εγγυήσεις των κρατών μελών, ανάλογα με το μερίδιό τους στο ΑΕΕ της ΕΕ. Το σύνολο των εγγυήσεων θα ανέλθει σε 25 δισ. €.

Αν και όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέσου, το SURE θα αποτελέσει κυρίως σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζομένους στις οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο. Κατά το τυπικό, η χρηματοδοτική συνδρομή θα χορηγηθεί με απόφαση που θα εκδώσει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Το SURE θα καταστεί διαθέσιμο αφού όλα τα κράτη μέλη θα έχουν παράσχει τις εγγυήσεις τους. Εν συνεχεία, το μέσο θα λειτουργήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει να παρατείνει το διάστημα ισχύος του μέσου, για ένα ακόμη εξάμηνο κάθε φορά, εάν δεν έχουν εκλείψει οι σοβαρές οικονομικές διαταραχές που προκάλεσε η εξάπλωση της COVID-19.

Ο κανονισμός θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 19 Μαΐου.

Πηγή: consilium.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.