Νέοι διαγωνισμοί για την επιλογή προσωπικού για όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει 2 γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων βοηθών.

Ο πρώτος  διαγωνισμός (EPSO/AST/126/12) αφορά   στους ακόλουθους τομείς:

1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 10 θέσεις

2. ΧΗΜΕΙΑ, 10 θέσεις

3. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 10 θέσεις

4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 16 θέσεις

5. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 16 θέσεις

6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, 16 θέσεις

Ο εν λόγω διαγωνισμός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα, και ειδικότερα στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι περισσότερες  θέσεις θα είναι διαθέσιμες στα διάφορα ινστιτούτα του JRC.

Ο δεύτερος διαγωνισμός (EPSO/AST/125/12) αφορά  στους ακόλουθους τομείς:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ, 25 θέσεις

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, 45 θέσεις

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, 40 θέσεις

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι γενικοί και ειδικοί όροι:

Γενικοί όροι

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων

γ) να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας

δ) να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Τίτλοι σπουδών ή διπλώματα/πτυχία

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων

Ή

να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.

Σημείωση: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν θα είναι δυνατόν να υπολογίζεται στον αριθμό των ετών της απαιτούμενης κατωτέρω επαγγελματικής πείρας

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.

Κύρια γλώσσα: άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεύτερη γλώσσα: ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας (Εάν η κύρια γλώσσα είναι μία από τις προαναφερθείσες, τότε η δεύτερη γλώσσα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μια από τις άλλες δύο).

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση διαγωνισμών στην ιστοσελίδα της EPSO: http://europa.eu/epso/apply/news/news146_en.htm

Γενικές πληροφορίες για θέσεις εργασίας στην ΕΕ και τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού της EPSO: http://europa.eu/epso/discover/index_el.htm

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.