Ένταξη των μεταναστών: Βοήθεια στα κράτη μέλη για την βέλτιστη αξιοποίηση των ταμείων της ΕΕ

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος, 2018 | NEA

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σήμερα μια δέσμη εργαλείων για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να χαράξουν στρατηγικές και να σχεδιάσουν έργα για την ένταξη των μεταναστών, καθώς και να εντοπίσουν τους διαθέσιμους συναφώς πόρους  της ΕΕ.

Στόχος της δέσμης εργαλείων είναι να συμβάλει στη χάραξη τοπικών στρατηγικών για την ένταξη των μεταναστών, οι οποίες θα υποστηρίζονται συνδυαστικά από πόρους  της ΕΕ από διάφορες πηγές, ήδη κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών σήμερα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα παραμείνει μια ευημερούσα, συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στο μέλλον. Αυτή θα είναι η προτεραιότητά μας για τα επόμενα έτη. Μόνο μέσω της επιτυχούς ένταξης των μεταναστών μπορούμε να καταστήσουμε τη μετανάστευση μια πραγματική ευκαιρία για όλους, για τους πολίτες μας, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και για τις κοινωνίες μας συνολικά».

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας κ. Marianne Thyssen πρόσθεσε: «Η βέλτιστη χρήση των ταμείων της ΕΕ, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, είναι σημαντική για την προώθηση της ένταξης των ατόμων με μεταναστευτικές καταβολές, με παράλληλη συνέχιση των επενδύσεων στο υπάρχον εργατικό δυναμικό της Ένωσης. Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων, το οποίο βοηθά τους υπηκόους τρίτων χωρών να παρουσιάζουν τις δεξιότητές τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας».

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Corina Crețu σχολίασε: «Η ΕΕ φιλοδοξεί να μετατρέψει την πρόκληση της μετανάστευσης σε ευκαιρία για τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Η παρούσα δέσμη εργαλείων αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Θα συμβάλει στην επιτυχή ένταξη των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, με την υποστήριξη της ΕΕ και των πόρων της».

Η δέσμη εργαλείων προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες για ολιστικές και αποτελεσματικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές ένταξης: υποδοχή· εκπαίδευση· απασχόληση· στέγαση· και πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Παραθέτει τις πλέον πιεστικές προκλήσεις στο πλαίσιο αυτών των πέντε προτεραιοτήτων και προτείνει κατάλληλα μέτρα υποστήριξης, αντιστοιχίζοντας το καθένα απ’ αυτά με το κατάλληλο ταμείο της ΕΕ.

Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά διάφορα ταμεία της ΕΕ για να καταστούν τα σχολεία πιο ανοιχτά και να καταπολεμηθούν οι διαχωρισμοί: Έργα αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων και βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) μπορούν να στηρίξουν έργα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, ώστε να βοηθηθούν αυτοί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ενώ το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) μπορεί να παρέχει υλική βοήθεια σε άπορους μαθητές.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους έχουν στη διάθεσή τους ευρύ φάσμα ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν διάφορα είδη έργων στον τομέα της ένταξης — από την παροχή στους μετανάστες γλωσσικών μαθημάτων και υγειονομικής περίθαλψης κατά την άφιξή τους ως την παροχή σ’ αυτούς βοήθειας για να βρουν δουλειά, ένα σπίτι για να ζήσουν και μια θέση στην κοινωνία. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Ιστορικό:

Αν και η αρμοδιότητα για τα ζητήματα ένταξης των μεταναστών ανήκει πρωτίστως στα κράτη μέλη, η ΕΕ, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ένταξη του 2016, έχει θεσπίσει μέτρα για την παροχή κινήτρων στα κράτη μέλη και για την υποστήριξη των προσπαθειών τους να προαγάγουν την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ειδική χρηματοδότηση και μέσα για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον, μία από τις δράσεις στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη περιλαμβάνει τη δημιουργία του εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών, το οποίο λειτουργεί τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να παρουσιάζουν τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες τους με τρόπο που να είναι κατανοητά από τους εργοδότες, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τις οργανώσεις που ασχολούνται με τους μετανάστες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθεί στον ισχύοντα κανονισμό για την πολιτική συνοχής μια νέα επενδυτική προτεραιότητα που να αφορά αποκλειστικά την ένταξη των μεταναστών. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η τροποποίηση προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής προς την κατεύθυνση του αναπροσανατολισμού χρηματοδοτικών πόρων προς τις νέες προτεραιότητες που δημιουργεί η πρόκληση της μετανάστευσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δέσμη εργαλείων για τη χρήση των ταμείων της ΕΕ για την ένταξη ατόμων με μεταναστευτικές καταβολές

Εκδήλωση για την εγκαινίαση της δέσμης εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.