Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών για τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος, 2018 | NEA

Η Επιτροπή δημοσιεύει στις 24/1/2018 τις κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η απευθείας και ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας των δεδομένων από όλους τους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25η Μαΐου. Η Επιτροπή επίσης εγκαινιάζει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αφιερωμένο στις ΜΜΕ.

Με μόλις λίγο πάνω από 100 μέρες έως την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το στάδιο της προετοιμασίας.

Ενώ ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντικές προσαρμογές σε ορισμένες πτυχές, όπως η τροποποίηση υφιστάμενων νόμων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ή η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τις κύριες καινοτομίες και ευκαιρίες που δημιούργησαν οι νέοι κανόνες, λαμβάνουν υπόψη την προπαρασκευαστική εργασία που έχει ήδη αναληφθεί και περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Andrus Ansip, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε σχετικά: «Το ψηφιακό μας μέλλον μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με βάση την εμπιστοσύνη. Η ιδιωτική ζωή όλων μας πρέπει να προστατευθεί. Οι ενισχυμένοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων θα γίνουν πραγματικότητα στις 25 Μαΐου. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και έχουμε δεσμευτεί να στεφθεί με επιτυχία για όλους».

Η κ. Vĕra Jourová, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε σχετικά: «Στον σημερινό κόσμο ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό μας μέλλον και την προσωπική μας ασφάλεια. Χρειαζόμαστε σύγχρονους κανόνες για την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων· καλούμε, επομένως, τις κυβερνήσεις της ΕΕ, τις αρχές και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τον εναπομείναντα χρόνο αποτελεσματικά και να φέρουν σε πέρας τον ρόλο τους στην προετοιμασία για τη μεγάλη ημέρα».

Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και τις αρχές προστασίας δεδομένων να είναι έτοιμοι και να παρέχουν στήριξη

Από την έκδοση του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων τον Μάιο του 2016, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς — κυβερνήσεις, εθνικές αρχές, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών — στην προετοιμασία της εφαρμογής των νέων κανόνων.

Οι προετοιμασίες προχωρούν με διαφορετικούς ρυθμούς στα κράτη μέλη. Στην παρούσα φάση, μόνο δύο κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει τη σχετική εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν τη θέσπιση της εθνικής νομοθεσίας και να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω μέτρα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι έχουν εξοπλίσει τις εθνικές τους αρχές με τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Η Επιτροπή διαθέτει 1,7 δισ. EUR για τη χρηματοδότηση των αρχών προστασίας των δεδομένων και για την κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Επιπλέον 2 εκατ. EUR διατίθενται για την υποστήριξη των εθνικών αρχών στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ.

Νέο διαδικτυακό εργαλείο υποστηρίζει την πρακτική εφαρμογή

Η γνώση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέοι κανόνες δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και πλαισίωση των προσπαθειών συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ.

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει ένα νέο πρακτικό διαδικτυακό εργαλείο για να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και τους οργανισμούς να συμμορφωθούν και να επωφεληθούν από τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη στις προσπάθειες προετοιμασίας τους και να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τον αντίκτυπο του κανονισμού.

Υπενθυμίζοντας τις κυριότερες καινοτομίες και τις νέες ευκαιρίες

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα προστατεύει καλύτερα την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τα βασικά στοιχεία των νέων κανόνων για την προστασία των δεδομένων:

-Ένα σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την ήπειρο, οι οποίοι εγγυώνται την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ για τους πολίτες.

-Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ, ακόμα και στην περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ.

-Ισχυρότερα και νέα δικαιώματα για τους πολίτες: το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και το δικαίωμα στη λήθη ενισχύονται. Ένα νέο δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από τη μία εταιρεία στην άλλη. Αυτό θα δώσει στις εταιρείες νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

-Ισχυρότερη προστασία έναντι παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων: μια εταιρεία που αντιμετωπίζει παραβίαση προσωπικών δεδομένων η οποία θέτει άτομα σε κίνδυνο οφείλει να ενημερώσει την αρχή προστασίας δεδομένων εντός 72 ωρών.

-Αυστηροί κανόνες και αποτρεπτικά πρόστιμα: όλες οι αρχές προστασίας των δεδομένων θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα έως 20 εκατ. EUR ή, σε περίπτωση εταιρείας, έως το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Τα επόμενα βήματα

Στο διάστημα έως την 25η Μαΐου, η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τα κράτη μέλη, τις αρχές προστασίας δεδομένων και τις επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίσει ότι η μεταρρύθμιση είναι έτοιμη να τεθεί σε ισχύ. Από τον Μάιο του 2018 κι έπειτα θα παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους νέους κανόνες και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά περίπτωση. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (2019) η Επιτροπή θα οργανώσει μια εκδήλωση για να καταγράψει τις εμπειρίες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών από την εφαρμογή του κανονισμού. Αυτό θα συμπεριληφθεί στην έκθεση που η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει έως τον Μάιο του 2020 σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του κανονισμού.

Ιστορικό

Στις 6 Απριλίου 2016, η ΕΕ συμφώνησε για μια σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας των δεδομένων εγκρίνοντας το πακέτο μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει τον (ΓΚΠΔ) που αντικαθιστά την οδηγία η οποία είχε εκδοθεί προ εικοσαετίας. Στις 25 Μαΐου 2018, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων αρχίζουν να ισχύουν, δύο έτη μετά την έκδοση και τη θέση σε ισχύ.

Τον Ιανουάριο του 2017 η Επιτροπή πρότεινε να εναρμονίσει τους κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy) με τα νέα παγκόσμιας εμβέλειας πρότυπα του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Επιτροπή πρότεινε μια νέα δέσμη κανόνων για τη διακυβέρνηση της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Από κοινού με τους ήδη ισχύοντες κανόνες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα νέα μέτρα θα επιτρέπουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Και οι δύο προτάσεις πρέπει να συμφωνηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Οδηγίες της Επιτροπής (στα αγγλικά)

Ερωτήσεις & Aπαντήσεις (στα αγγλικά)

Διαδικτυακό εργαλείο

Ενημερωτικά δελτία:

– Καλύτεροι κανόνες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (στα αγγλικά)

– Καλύτερα δικαιώματα προστασίας δεδομένων για τους ευρωπαίους πολίτες (στα αγγλικά)

– Επόμενα βήματα πριν από τις 25 Μαΐου  (στα αγγλικά)

– Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων: εξασφαλίζοντας την επιβολή του (στα αγγλικά)

– Επιτυχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων: μια συντονισμένη προσπάθεια (στα αγγλικά)

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.