Χρηματοδότηση για το κλίμα: Το Συμβούλιο ενέκρινε το ποσό για το 2020

Δευτέρα, 15 Νοέμβριος, 2021 | NEA

photo by Markus SpiskeΤο 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη μέλη της δέσμευσαν 23,39 δισ. €1 για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα, προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό αυτό εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου στη Γλασκόβη. Το ποσό αυτό στηρίζεται στους νέους, πιο λεπτομερείς κανόνες της ΕΕ περί υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα.2

Το 2020, σχεδόν το 50 % της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν αφιερωμένο είτε σε δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είτε σε οριζόντιες δράσεις (που περιλάμβαναν πρωτοβουλίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την προσαρμογή σε αυτήν), ενώ σχεδόν το ήμισυ της συνολικής χρηματοδότησης δεσμεύθηκε με μορφή επιχορηγήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει την απόφαση να συνεχίσουν να αυξάνουν τη διεθνή τους χρηματοδοτική συνεισφορά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ώστε να επιτευχθεί ο συλλογικός στόχος των ανεπτυγμένων χωρών για από κοινού κινητοποίηση 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως ως το 2025. Πρόσφατα ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις να ενισχύσουν τις συνεισφορές τους κατά τα προσεχή έτη στο πλαίσιο ενός «σχεδίου υλοποίησης» της χρηματοδότησης για το κλίμα, το οποίο δημοσίευσαν οι δωρήτριες χώρες στις 25 Οκτωβρίου 2021.*

Η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή.


Η χρηματοδότηση για το κλίμα από δημόσιους προϋπολογισμούς περιλαμβάνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται με βάση τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για διμερή και πολυμερή στήριξη. Δεδομένου ότι τούτο συνιστά μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη μεθοδολογία υποβολής εκθέσεων, τα ποσά του τρέχοντος έτους δεν μπορούν να συγκριθούν απευθείας με αυτά των προηγούμενων ετών. Στο μέτρο που ορισμένες δεσμεύσεις καλύπτουν μια πολυετή περίοδο, τα δηλωθέντα ετήσια ποσά ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.

2 Τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλαν φέτος στοιχεία σχετικά με τις δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018 («κανονισμός για τη διακυβέρνηση»), καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6 και τα παραρτήματα III-V του εκτελεστικού κανονισμού 2020/1208 της Επιτροπής.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Markus Spiske

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.