Το Συμβούλιο θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες παγκοσμίως

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019 | NEA

Η ΕΕ θέσπισε αυστηρότερους κανόνες για τους έμμονους οργανικούς ρύπους που απαριθμούνται στον κατάλογο των άκρως τοξικών ουσιών του ΟΗΕ. Ο κανονισμός που εξέδωσε το Συμβούλιο εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τις εν λόγω χημικές ουσίες.

Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζουν τον κανονισμό με τις τελευταίες τροποποιήσεις της Σύμβασης της Στοκχόλμης, η οποία αποτελεί το παγκόσμιο νομικό πλαίσιο για την εξάλειψη της παραγωγής, της χρήσης, της εισαγωγής και της εξαγωγής των έμμονων οργανικών ρύπων. Δυνάμει μιας σειράς τροποποιήσεων, ο κανονισμός ευθυγραμμίζεται ακόμη περισσότερο με τη γενική νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Οι τροποποιήσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη σαφήνεια, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου για όλα τα μέρη που μετέχουν στην εφαρμογή του κανονισμού.

Ιστορικό

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι είναι χημικές ουσίες που δεν γνωρίζουν σύνορα και μεταφέρονται μακριά από τις πηγές τους, διατηρούνται επί μακρόν στο περιβάλλον, βιοσυσσωρεύονται και απειλούν συνεπώς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Στις 22 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για αναδιατύπωση του κανονισμού σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του επί του κανονισμού στις 28 Νοεμβρίου. Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 19 Φεβρουαρίου 2019, η οποία υποστηρίχθηκε από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ.

Μετά τη έγκριση, η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.