Το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για το σχέδιο ανάκαμψης της Μάλτας

Δευτέρα, 11 Οκτώβριος, 2021 | NEA

photo by Markus SpiskeΟι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσαν εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Μάλτας. Η απόφαση αποτελεί για τη Μάλτα το τελικό βήμα για την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Το εθνικό σχέδιο της Μάλτας εντάσσεται στον γενικό στόχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για βελτίωση της ετοιμότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και των μελλοντικών προκλήσεων. Τα 672,5 δισ. € (σε τιμές 2018) της διευκόλυνσης έχουν ως στόχο να τροφοδοτήσουν την ανάκαμψη της ΕΕ από τις επιπτώσεις της COVID-19 και να στηρίξουν την ενεργειακή και οικολογική μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης της Μάλτας επικεντρώνονται στις πράσινες και ψηφιακές προσπάθειες, στο αναπτυξιακό δυναμικό και στην ανθεκτικότητα της υγείας και των θεσμών. Δεδομένου ότι το 57 % των συνολικών κονδυλίων του σχεδίου προορίζεται για κλιματικούς στόχους, θα συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμων στόχων στον τομέα των μεταφορών με τη χρηματοδότηση ενός νέου χώρου εκφόρτωσης οχηματαγωγών και την παροχή δωρεάν δημόσιων μεταφορών σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. Η Μάλτα προτίθεται επίσης να ανακαινίσει κτίρια προκειμένου να τα καταστήσει ενεργειακά αποδοτικότερα, και να βελτιώσει το σύστημά της για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Επιπλέον, το 26 % των συνολικών κονδυλίων του σχεδίου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, του τομέα της υγείας και του δικαστικού συστήματος. Άλλες βελτιώσεις στους τομείς αυτούς περιλαμβάνουν την ενίσχυση της δικαιοσύνης με σκοπό να ενταθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την επένδυση σε ένα αιματολογικό, ιστολογικό και κυτταρολογικό κέντρο προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Επιπλέον, ορισμένα μέτρα αποσκοπούν στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπαρχουσών δεξιοτήτων των ενηλίκων και στην απόκτηση νέων.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς δύο φορές κατ’ έτος και θα λαμβάνουν τα χρήματα εφόσον έχουν επιτύχει τα ορόσημα και τους στόχους που καθορίζονται στο εθνικό τους σχέδιο. Για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντιμετώπιση της πανδημίας, θα πρέπει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ να καταβληθεί στα κράτη μέλη έως το τέλος του 2022.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Markus Spiske

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.