Το πρώτο πολυετές σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία στη Δυτική Μεσόγειο γίνεται πραγματικότητα

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019 | NEA

Για πρώτη φορά θεσπίζονται πιο μακροπρόθεσμοι κανόνες για καλύτερη προστασία των ιχθυαποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο. Στόχος των κανόνων αυτών είναι η αναζωογόνηση των εξαντλημένων αποθεμάτων και η εξασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας της αλιείας στην περιοχή.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τύποις έναν νέο κανονισμό για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα (δηλαδή εκείνα που ζουν στον βυθό της θάλασσας) σε μια περιοχή που καλύπτει κυρίως τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ύδατα.

Στα κυριότερα μέτρα του σχεδίου περιλαμβάνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αλιευτικών προσπαθειών όσον αφορά τα βασικά ιχθυαποθέματα για όλες τις τράτες που δραστηριοποιούνται στη δυτική Μεσόγειο, αλλά αφήνουν και κάποια ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μικτοί τύποι αλιείας.

Θα εφαρμοστεί ζώνη απαγόρευσης 3 μηνών για την προστασία των ιχθυδίων (γόνου) και θα θεσπιστούν ειδικά τεχνικά μέτρα διατήρησης για όλα τα αποθέματα. Με την περιφερειοποίηση θα συμπεριληφθεί και η ερασιτεχνική αλιεία.

Τέλος, θα ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία σε θέματα όπως η υποχρέωση εκφόρτωσης και η τεχνική διατήρηση.

Στη δυτική Μεσόγειο αντιστοιχεί μόλις το 31% περίπου των συνολικών εκφορτώσεων της Μεσογείου, όμως η βενθοπελαγική αλιεία της είναι υψηλής εμπορικής αξίας. Τα αλιεύματα των εν λόγω αποθεμάτων έχουν μειωθεί σημαντικά κατά περίπου 23 % από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σήμερα, και άνω του 90 % των αποθεμάτων θα υπεραλιεύονται έως το 2025.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.