Ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας

Τρίτη, 20 Μάρτιος, 2018 | NEA

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Κοινωνική προστασία για όλουςΔήλωση της Επιτρόπου κ. Τίσεν σε συνέχεια της συμφωνίας για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο

Μετά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε:

«Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας.

Από τότε που δρομολογήθηκε το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, τάσσομαι υπέρ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας. Συχνότατα, η μαθητεία θεωρείται εκπαίδευση ‘‘δεύτερης επιλογής’’, πράγμα που απέχει πολύ από την αλήθεια: οι μαθητείες συνδυάζουν τη μάθηση σε σχολείο με την κατάρτιση στο χώρο εργασίας, και αποτελούν έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό δρόμο για σπουδαστές που επιθυμούν να βρουν επάγγελμα, να πιάσουν δουλειά για πρώτη φορά και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα χρησιμεύσει σε πολλά κράτη μέλη που θεσπίζουν ή αναβαθμίζουν τα προγράμματα μαθητείας τους, καθώς θα συνδράμει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο να εξασφαλίζουν τη δημιουργία αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας. Το πλαίσιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βασίζουν τα προγράμματα μαθητείας τους σε συνεργατική προσέγγιση, με τη συμμετοχή εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οργανώσεις νεολαίας και γονέων. Το πλαίσιο καθορίζει, επίσης, ότι τα προγράμματα μαθητείας θα πρέπει να βασίζονται σε γραπτή συμφωνία και ότι θα πρέπει να παρέχεται εκπαιδευτική υποστήριξη. Οι εταιρείες, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να πληρώνεται ή να αποζημιώνεται με άλλον τρόπο για την εργασία που εκτελεί και να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέρος της κατάρτισής του σε άλλη χώρα.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα βελτιώσουν περαιτέρω την ήδη επιτυχημένη προσέγγιση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Είμαι έτοιμη να συνδράμω τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής της συμφωνίας και ελπίζω στη συμμετοχή και στη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.»

Ιστορικό

Στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, καθορίζοντας βασικά κριτήρια για τη μαθητεία.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε σήμερα βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2017 και διαμορφώθηκε με βάση τις σημαντικές εισηγήσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, την τριμερή γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και την πολύτιμη συμβολή των μελών της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας.

Το πλαίσιο βασίζεται στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και στην πρωτοβουλία «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης», και συμβάλλει στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Κατά την τρίτη Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2018, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει νέες υπηρεσίες στήριξης της μαθητείας, οι οποίες θα συμβάλουν στην υλοποίηση του πλαισίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Εξασφάλιση ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων μαθητείας (στα αγγλικά)

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει πρωτοβουλία για την προώθηση της μαθητείας στην Ευρώπη

Δελτίο Τύπου: Δέκα δράσεις για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερες δεξιότητες

Δικτυακός τόπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)

πηγή: ec.europa.eu