Πάρτε μέρος στη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2012 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε σήμερα την έναρξη μιας εις βάθος διαβούλευσης για το μέλλον του Ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα πλαίσιο για το εταιρικό δίκαιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στις εξελίξεις που σημειώνονται στο οικονομικό περιβάλλον. Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Τώρα ήρθε ο καιρός να εξετάσουμε αν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες. Έτσι δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο για διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συλλεχθούν σχόλια από όλους τους ενδιαφερομένους. Η προθεσμία για την αποστολή εισηγήσεων λήγει στις 14 Μαΐου 2012.

Το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο αποτελεί κοινό σύνολο κανόνων οι οποίοι παρέχουν ισότιμη προστασία στους μετόχους, τους πιστωτές και στους άλλους ενδιαφερομένους ανά την ΕΕ που επηρεάζονται από τις πράξεις των εταιρειών. Το εταιρικό δίκαιο είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη ασφάλειας δικαίου και για την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων. Παρόλο που πρέπει να γίνουν σεβαστές οι διάφορες νομικές παραδόσεις και εταιρικές δομές των κρατών μελών, η εναρμόνιση των βασικών κανόνων διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα σε όλους τους πελάτες ανά την Ευρώπη. Η ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου και η διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσιάζουν πολλές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές αλλά θέτουν και προκλήσεις για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εταιρικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα προσαρμοστεί το υφιστάμενο πλαίσιο στα νέα δεδομένα του 21ου αιώνα. Επιπλέον, οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν εξέταση του εταιρικού δικαίου όχι μόνο από καθαρά νομική σκοπιά, αλλά και στα ευρύτερα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του ζωτικού ρόλου των επιχειρήσεων στους τομείς της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, κ. Michel Barnier, δήλωσε τα εξής: «Η διαμόρφωση ενωσιακής πολιτικής σχετικά με το Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο αποτελεί πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Η ορθή διατύπωση του εταιρικού δικαίου διευκολύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ προς όφελος των μετόχων και των πελατών τους. Το τοπίο του εταιρικού δικαίου μεταβάλλεται και πρέπει να αναλύσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσαρμογής του κανονιστικού μας πλαισίου. Για το λόγο αυτό καλώ τους ενδιαφερομένους να απαντήσουν στην δημόσια διαβούλευση που δρομολογείται σήμερα.»

Ποια θέματα καλύπτει η δημόσια διαβούλευση;

Ζητούνται απόψεις τόσο για τον γενικό προσανατολισμό του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου όσο και για πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που ενδέχεται αν εξεταστούν στο μέλλον. Η διαβούλευση καλύπτει τα εξής ζητήματα:

Στόχοι και πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου
Ποιοι πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου; Είναι οι υφιστάμενοι κανόνες κατάλληλοι για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων; Σε ποιους τομείς υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης; Τι σχέση υπάρχει μεταξύ εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης;

Κωδικοποίηση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου
Πρέπει να συγχωνευθούν σε ενιαία νομική πράξη οι υφιστάμενες οδηγίες στον τομέα του εταιρικού δικαίου προκειμένου να καταστεί το κανονιστικό πλαίσιο πιο προσιτό και φιλικό προς τον χρήστη;

Το μέλλον των εταιρικών νομικών μορφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ευρωπαϊκών εταιρικών μορφών; Πρέπει οι υφιστάμενες μορφές εταιρειών να αναθεωρηθούν; Πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικά μέσα;

Διασυνοριακή κινητικότητα επιχειρήσεων
Τι μπορεί να γίνει για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή μεταφορά της έδρας μιας επιχείρησης; Τι συμβαίνει όταν μια επιχείρηση διασπάται σε διαφορετικές οντότητες εκατέρωθεν των συνόρων; Πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες διασυνοριακών συγχωνεύσεων;

Όμιλοι εταιρειών  ( δηλ. σύνολο εταιρειών υπό ενιαία διαχείριση ή κέντρο ελέγχου)
Υπάρχει ανάγκη ενωσιακών μέτρων πολιτικής στον εν λόγω τομέα;

Κεφαλαιακό καθεστώς για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Πρέπει να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες ελάχιστες νόμιμες κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι κανόνες για την διατήρηση του κεφαλαίου;

Ποια είναι τα επόμενα στάδια;

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Μαΐου 2012. Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα αναλυθούν και θα δημοσιευτεί ενημερωτική δήλωση στην οποία θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα ληφθούν επακόλουθα μέτρα.

Ιστορικό

Η υφιστάμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθεσία για το εταιρικό δίκαιο περιλαμβάνει πολυάριθμες οδηγίες και κανονισμούς. Η εναρμόνιση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου καλύπτει την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και τρίτων, τη σύσταση και διατήρηση του κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών, τις προσφορές εξαγοράς, τη γνωστοποίηση στοιχείων για τα υποκαταστήματα, τις συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις, τους ελάχιστους κανόνες για μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τα δικαιώματα των μετόχων και συναφείς τομείς όπως η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων και οι λογιστικοί κανόνες. Περιλαμβάνει επίσης διάφορες ευρωπαϊκές νομικές μορφές, όπως η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), ο ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) και η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE).

Το 2011 η Επιτροπή δρομολόγησε παρόμοια δημόσια διαβούλευση στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης (βλ. IP/11/404). Αμφότεροι οι τομείς πολιτικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, αφού ορισμένοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης περιέχονται στο εταιρικό δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο θίγει σε μεγάλη έκταση ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, και για λόγους συνοχής, οι πιθανές επακόλουθες πρωτοβουλίες στους εν λόγω δύο τομείς θα ανακοινωθούν από κοινού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Για να πάρετε μέρος στη διαβούλευση επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε επίσης το MEMO/12/119

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.