Οδηγός σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ (Έκδοση 2017)

Παρασκευή, 25 Αύγουστος, 2017 | ΕκδόσειςΟικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, πρότεινε μια σειρά προγραμμάτων για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προγράμματα αποτελούν μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Η παρούσα δημοσίευση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν. Περιγράφονται συνοπτικά στο παρόν φυλλάδιο. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ενωσιακές δυνατότητες χρηματοδότησης αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε διάφορους τομείς, από την έρευνα, την απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία έως την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ενέργεια κ.ά. Διατίθεται σημαντική στήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κυβερνητικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ), νέους, ερευνητές, αγρότες, δημόσιους οργανισμούς κ.ά.

Πηγή: publications.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.