Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών

Πέμπτη, 14 Μάρτιος, 2019 | NEA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν ευκολότερη τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες.

Οι κανόνες αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να καταστούν ανταγωνιστικότερες και να επεκταθούν εύκολα σε ολόκληρη την ΕΕ. Περιλαμβάνουν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για τους εργαζομένους, τους μειοψηφούντες μετόχους και τους πιστωτές και διασφαλίζουν ότι αυτές οι διασυνοριακές δραστηριότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παράτυπα για δόλιους ή καταχρηστικούς σκοπούς.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κα Βιέρα Γιούροβα πρόσθεσαν τα εξής: «Η ενιαία αγορά της ΕΕ προσφέρει στις εταιρείες πολλές ευκαιρίες μετακίνησης και ανάπτυξης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι εταιρείες, στην πράξη, δεν είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο. Οι νέοι κανόνες για τη διασυνοριακή κινητικότητα θα προβλέπουν σαφείς διαδικασίες για τις εταιρείες, πράγμα που θα μειώσει το κόστος και θα εξοικονομήσει χρόνο. Οι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τόπο άσκησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τον τρόπο ανάπτυξης ή αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεών τους. Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες θα θεσπίσουν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και, για πρώτη φορά, για την πρόληψη ενεργειών με δόλιους ή καταχρηστικούς σκοπούς.»

Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες να επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη δέσμη ευρωπαϊκών κανόνων για τη μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή για τη διάσπαση σε περισσότερες οντότητες σε διασυνοριακή βάση.

Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να σταματούν διασυνοριακές δραστηριότητες εάν υπάρχουν καταχρηστικοί ή δόλιοι σκοποί, που οδηγούν ή έχουν ως στόχο να οδηγήσουν σε φοροαποφυγή ή καταστρατήγηση του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου, ή στην περίπτωση εγκληματικών σκοπών.

Οι εξής ομάδες θα επωφεληθούν από ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες θα προστατέψουν τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια διασυνοριακών δραστηριοτήτων: οι εργαζόμενοι, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματά τους σε σχέση με την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή, οι μειοψηφούντες μέτοχοι και οι πιστωτές. Με τον τρόπο αυτό, θα βελτιωθεί σημαντικά η προστασία αυτών των ενδιαφερομένων σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένους κανόνες και έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Επόμενα στάδια

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Ιστορικό

Η τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για το εταιρικό δίκαιο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το εταιρικό δίκαιο είναι διαθέσιμες εδώ.

Το άλλο μέρος της δέσμης μέτρων για το εταιρικό δίκαιο όσον αφορά την ψηφιοποίηση του εταιρικού δικαίου είχε ήδη συμφωνηθεί στις 5 Φεβρουαρίου — βλ. δήλωση.

 

Πηγή: europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.