Φορολογία: ανάπτυξη θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ κατά το διασυνοριακό εμπόριο

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος, 2012 | NEA

Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλά κράτη μέλη συνεπάγεται συνήθως επαφές με διαφορετικές φορολογικές διοικήσεις, σε διαφορετικές γλώσσες. Η διεκπεραίωση πολλαπλών υποχρεώσεων ΦΠΑ μπορεί να είναι πολύ επαχθής και δαπανηρή για τις επιχειρήσεις. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων σχετικά με όλες τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, από την 1η Ιανουαρίου 2015. Όπως αναφέρθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508), η θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης για το διασυνοριακό εμπόριο εντός ΕΕ θα εφαρμοστεί πρώτα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Στο μέλλον η Επιτροπή θα επιδιώξει να επεκτείνει σταδιακά τη θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στην προσφάτως εγκριθείσα ανακοίνωση για το μέλλον του ΦΠΑ τονίστηκε ότι υψηλή προτεραιότητα αποτελεί η πλήρως ανεπτυγμένη θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης (ΘΕΕ) – μέτρο που προτάθηκε στο σχέδιο της Επιτροπής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Η παραπάνω πρόταση αφορά θέματα όπως το πεδίο εφαρμογής του συστήματος, τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το νόμισμα, τις πληρωμές, τις καταχωρήσεις κ.λπ., θέματα για τα οποία είναι απαραίτητοι κοινοί κανόνες. Η εφαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου 2015, θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης που θα απευθύνεται σε πρώτη φάση στους ενωσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε καταναλωτές θα αποτελέσει μεγάλο βήμα προόδου για την απλούστευση των κανόνων εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης θα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δηλώνουν και να πληρώνουν το ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένες και όχι στο κράτος μέλος όπου βρίσκονται οι πελάτες τους. Το σύστημα θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης ― το οποίο είναι περιορισμένο επί του παρόντος σε μη κοινοτικούς παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών ― επεκτείνεται σε επιχειρήσεις της ΕΕ και στις ραδιοτηλεοπτικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Μελλοντικά η θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης πρόκειται να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων προϊόντων. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή αποτελεί ένα πρώτο βήμα για εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών που θα οδηγήσει στην έγκαιρη και επιτυχή εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε αυτά τα μέτρα εντός του 2012. Η κοινή προσέγγιση είναι το κλειδί για το σχεδιασμό των συστημάτων πληροφορικής που θα παρέχουν την αναγκαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των 27 κρατών μελών και για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή τους έως το 2015.

Ιστορικό

Σύστημα θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2003 για την απλούστευση των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ από τους μη ενωσιακούς παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε καταναλωτές εντός ΕΕ (βλ. IP/04/1331). Το σύστημα λειτούργησε ικανοποιητικά, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εμπορευόμενους από τρίτες χώρες οι οποίοι είναι υπόχρεοι να καταβάλουν ΦΠΑ στην ΕΕ να επιλέγουν ένα μόνο τόπο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Μέσω αυτής της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης, διεκπεραιώνεται ενιαία δήλωση και πληρωμή ΦΠΑ. Βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, η πληρωμή αυτή κατανέμεται αυτόματα στα διάφορα κράτη μέλη στα οποία οφείλεται ΦΠΑ.

Την 1η Ιανουαρίου 2015, θα αλλάξουν οι κανόνες ΦΠΑ σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών για τις εταιρείες που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ημερομηνία αυτή θα καταστεί υποχρεωτική η καταβολή ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση. Αυτό καθιστά αναγκαίο να διευρυνθεί το σημερινό πεδίο εφαρμογής του υπάρχοντος συστήματος θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης. Επί του παρόντος, το σύστημα είναι ήδη σε λειτουργία για τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το σύστημα θα επεκταθεί πλέον ώστε να καλύπτει τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ και τις επιχειρήσεις από τρίτες χώρες και – πέραν των ηλεκτρονικών υπηρεσιών – τις τηλεπικοινωνίες και τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Θα παρέχεται η δυνατότητα στους παρόχους αυτών των υπηρεσιών να χρησιμοποιούν δικτυακή πύλη στο κράτος μέλος στο οποίο υπέχουν υποχρέωση ΦΠΑ, για την καταβολή του ΦΠΑ που οφείλουν να καταβάλλουν σε άλλα κράτη μέλη σχετικά με την παροχή των υπόψη υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές.

Με σκοπό την ασφάλεια δικαίου, απαιτούνται σαφείς και δεσμευτικοί κανόνες για την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος. Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανόνων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ (κανονισμός EΕ/282/2011).

Για το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου κανονισμού, βλ. :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Ιστοσελίδα του Algirdas Šemeta, Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.