Διαδικτυακή παραπληροφόρηση: πλατφόρμες και διαφημιζόμενοι πρόκειται να ανακοινώσουν σχέδιο Κώδικα Πρακτικής

Πέμπτη, 19 Ιούλιος, 2018 | NEA

Σήμερα, οι εκπρόσωποι των διαδικτυακών πλατφορμών, των κυριότερων κοινωνικών δικτύων, των διαφημιζομένων και του κλάδου της διαφήμισης αναμένεται να δημοσιοποιήσουν ένα πρώτο σχέδιο Κώδικα Πρακτικής για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης στην Ευρώπη. Το σχέδιο εγγράφου θα δημοσιευτεί μετά το Πολυμερές Φόρουμ – που θα συγκεντρώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – απόψε, εδώ.

Στη συνέχεια θα διαβιβαστεί σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων εξακρίβωσης των γεγονότων και της πανεπιστημιακής κοινότητας, που επίσης συμμετέχουν στο Φόρουμ, ώστε να εντοπίσουν τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Η τελική έκδοση του Κώδικα Πρακτικής αναμένεται κατά το τέλος Σεπτεμβρίου, πράγμα που θα οδηγήσει σε μετρήσιμη μείωση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Έως τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ο Κώδικας Πρακτικής θα παράσχει μέτρα αυτορρύθμισης προκειμένου οι διαδικτυακές πλατφόρμες και ο κλάδος της διαφήμισης να επιτύχει τους στόχους που έθεσε η Ανακοίνωση της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2018, με βάση τέσσερεις κατευθυντήριες αρχές: διαφάνεια, συμμετοχικότητα, αξιοπιστία και πολυμορφία. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο δελτίο Τύπου, στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις (στα αγγλικά, γαλλικά γερμανικά), καθώς και στο ενημερωτικό δελτίο (στα αγγλικά). (Για περισσότερες πληροφορίες: Nathalie Vandystadt – Τηλ.: +32 229 67083· Inga Höglund – Τηλ.: +32 229 50698)

Πηγή: ec.europa.eu