Ζωτικής σημασίας η χρηματοδοτική στήριξη των περιφερειών της ΕΕ

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στοχεύει στη βιώσιμη ανάκαμψη των ευρωπαϊκών περιφερειών από την κρίση του κορονοϊού, την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής τους συνοχής αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Το ποσό των 243 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018) θα διατεθεί στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής κατά την επόμενη επταετία προκειμένου να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού.

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει δράσεις για το κλίμα, κοινωνικά προγράμματα και έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα για την Κοινωνική Ευρώπη.

Αναθεωρώντας την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ

Στις 24 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει ένα «πακέτο συνοχής» που συμπεριλαμβάνει τα βασικά περιφερειακά ταμεία – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ) και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της περιφερειακής πολιτικής (Interreg) – που χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΤΠΑ – καθώς και μια σειρά στόχων για τα ταμεία – τον κανονισμό κοινών διατάξεων.

Στηρίζοντας την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ

Η νέα πολιτική συνοχής αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και να εναρμονιστεί με τη μετάβαση των περιφερειών προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας και της ανάκαμψης από την κρίση του COVID-19.

Ένα σημαντικό τμήμα των πόρων θα διατεθεί σε έργα που προωθούν την έξυπνη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία. Η πολιτική συνοχής προβλέπει τα εξής:

-τη διάθεση του 30% τουλάχιστον της περιφερειακής χρηματοδότησης στην κλιματική δράση

-την τήρηση των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία

-την επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

-την παροχή προσαρμοσμένης στήριξης στις απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και στα νησιά

-την εστίαση στην έρευνα και στην καινοτομία

-τη διάθεση του 8% τουλάχιστον των πόρων του ΕΤΠΑ σε έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Αποκλείονται τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια, εκτός από τα έργα που αντικαθιστούν τον άνθρακα με φυσικό αέριο, τα οποία είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Προκειμένου να βοηθήσουν τις περιφέρειες να ανακάμψουν από την κρίση του κορονοϊού, τα ταμεία αναμένεται να στηρίξουν τον πολιτισμό, τον βιώσιμο τουρισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας παράλληλα τα συστήματα δημόσιας υγείας.

Χρηματοδοτώντας την περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία

Oι πόροι προέρχονται εν μέρει από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το ταμείο ανάκαμψης «Next Generation EU».

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Συστάθηκε το 1975

-Στοχεύει στην αντιμετώπιση περιφερειακών ανισοτήτων, στη στήριξη περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους και βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή

Στηρίζει περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα

Interreg

Συστάθηκε το 1990

Επενδύει σε διασυνοριακά έργα για το περιβάλλον, την υγεία κ.α.

Στηρίζει τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία και τις απόκεντρες περιοχές

-Παρέχει χρηματοδότηση σε δράσεις για το κλίμα και κοινωνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, καθώς και μικρά προγράμματα

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Συστάθηκε το 1994

Στηρίζει περιβαλλοντικά και έργα του διευρωπαϊκού δικτύου

Χρηματοδοτεί έργα στα πλαίσια του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση

-Παρέχει στήριξη σε λιγότερες ανεπτυγμένες περιοχές χωρών της ΕΕ με ΑΕΕ χαμηλότερο από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ

Επιπλέον χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη περιεφερειών

Στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου για το κλίμα, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στοχεύει στη στήριξη των περιοχών που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα και αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά τη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα.

Στις 21 Μαΐου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα λάβει 7,5 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και 20 δισ. ευρώ από το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα λάβουν βοήθεια μέσω του ReactEU – το νέο εργαλείο που παρέχει βοήθεια στους τομείς που έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.