Βρείτε εταίρους για το πρόγραμμα Comenius

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος, 2012 | NEA

1) Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Το πρόγραμμα Comenius εστιάζει στην πρώτη φάση της εκπαίδευσης, από την προσχολική και την πρωτοβάθμια ως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, δημόσιες αρχές, συλλόγους γονέων, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, κ.α. Ως μέρος του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ, το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμικό πλούτο, τη γλωσσική ποικιλία και τις αξίες της Ευρώπης. Επίσης, βοηθά τους νέους να αποκτήσουν βασικά εφόδια ζωής και ικανότητες απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη, την μελλοντική τους σταδιοδρομία και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα που συνδέονται άμεσα με τις συζητήσεις και τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιτική και κάθε χρόνο ορίζονται νέες προτεραιότητες.

2) Ποιοι είναι οι στόχοι του;

Ειδικοί Στόχοι

-Ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και γλωσσών και της αξίας της στους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό

-Παροχή βοήθειας σε νέους για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη, τη μελλοντική τους απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Επιχειρησιακοί Στόχοι

– Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού

-Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση των συμπράξεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά Κράτη Μέλη, έτσι ώστε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια μαθητές να συμμετάσχουν σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

-Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών

– Στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων περιεχομένων βασισμένων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών στη δια βίου μάθηση

– Βελτίωση της ποιότητας και της Ευρωπαϊκής διάστασης της κατάρτισης των Εκπαιδευτικών

-Στήριξη των βελτιώσεων που αφορούν τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την διαχείριση σχολείων.

3) Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Βασικά όλοι όσοι εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση.

-Μαθητές σχολείων έως και το επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

– Σχολεία, όπως ορίζονται από τα Κράτη Μέλη, προσχολικής έως και το επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

– Εκπαιδευτικοί και άλλες κατηγορίες προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης

– Ενώσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) καθώς και εκπρόσωποι οι οποίοι εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση

– Άτομα και φορείς αρμόδιοι για την οργάνωση και την παροχή της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

– Ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της δια βίου μάθησης

– Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

– Φορείς που παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες

 

4) Τι είδους δραστηριότητες υποστηρίζει;

Κινητικότητα φυσικών προσώπων σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δύναται να περιλαμβάνει: (α) ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο ενός σχεδίου ή σύμπραξης, (β) ατομική κινητικότητα μαθητών στα πλαίσια μιας τρέχουσας ή προηγούμενης Σχολικής Σύμπραξης, (γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης, (δ) προπαρασκευαστικές επισκέψεις για Σχολικές Συμπράξεις, Δίκτυα, Πολυμερή Σχέδια και (ε) θέσεις βοηθών (assistantships) για μελλοντικό διδακτικό προσωπικό

– Σχολικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών μαθησιακών σχεδίων τόσο για τους μαθητές τους όσο και για τους δασκάλους τους

– Συμπράξεις Comenius Regio μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών με ρόλο στην σχολική εκπαίδευση. Στόχος των ανωτέρω συμπράξεων είναι να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική προσφορά για τους νεαρούς μαθητές στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των σχολικών εκπαιδευτικών αρχών, σχολείων και άλλων συντελεστών της εκπαίδευσης σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές περιφέρειες

– Η πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης (eTwinning) αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα ώστε να προωθήσει την Ευρωπαϊκή συνεργασία σχολείων, την συνεργατική μάθηση και την παιδαγωγική που βασίζεται στα σχέδια (projects)

– Τα Πολυμερή σχέδια (Multilateral projects) στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην προώθηση και στην διάδοση νέων προγραμμάτων σπουδών, νέων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ή υλικών και νέων διδακτικών μεθοδολογιών καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου για την οργάνωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους φοιτητές παιδαγωγικών σχολών

– Τα Πολυμερή Δίκτυα (Multilateral Networks) στοχεύουν στην Ευρωπαϊκή συνεργασία και καινοτομία σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την σχολική εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι

– Τα Συνοδευτικά μέτρα (Accompanying measures) στοχεύουν στην στήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Comenius

 

5) Πού μπορώ να βρω για περισσότερες πληροφορίες

-Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι και πώς ακριβώς λειτουργεί το πρόγραμμα περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα για το πρόγραμμα Comenius στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας

-Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις Θέσεις Βοηθών, Ατομική Κινητικότητα Μαθητών, Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση για Διδακτικό και λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Πολυμερείς και Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις, καθώς και για Συμπράξεις COMENIUS Regio επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

-Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις Πολυμερή σχέδια, Πολυμερή δίκτυα και Συνοδευτικά μέτρα επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Το κέντρο Europe Direct του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει λάβει τις παρακάτω ανακοινώσεις αναζήτησης εταίρων. Ο πίνακες ενημερώνονται τακτικά.

Ανακοινώσεις αναζήτησεις εταίρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις αναζήτησης εταίρων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.