Βρείτε εταίρους για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Grundtvig για την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων

Δευτέρα, 23 Ιανουάριος, 2012 | Τα νέα του δικτύου μας

Τι είναι το πρόγραμμα Grundtvig;

Το πρόγραμμα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

– αντιμετώπιση της πρόκλησης που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη για την εκπαίδευση

– συνδρομή στην παροχή δυνατοτήτων στους ενηλίκους για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– η βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν, ώστε να επιτευχθεί η κινητικότητα 7.000 ατόμων ανά έτος μέχρι το τέλος του προγράμματος

– η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της συνεργασίας

– η παροχή συνδρομής και εναλλακτικών λύσεων για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδίως ηλικιωμένους και αυτούς που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση και δεν έχουν βασικά προσόντα

– η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών και η μεταφορά τους από τη μια χώρα στην άλλη

– η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ

– η βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Σε ποιους απευθύνονται οι δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος;

– Ενήλικες εκπαιδευόμενοι

– Ιδρύματα και οργανισμοί που παρέχουν ευκαιρίες επίσημης, άτυπης ή ανεπίσημης

εκπαίδευσης σε ενήλικες

– Διδακτικό και λοιπό προσωπικό αυτών των ιδρυμάτων και των οργανισμών

– Ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και την

επιμόρφωση προσωπικού που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων

– Ενώσεις και εκπρόσωποι όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων,

συμπεριλαμβανομένων και Ενώσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

– Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης

σχετικά με οιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης ενηλίκων

– Άτομα και φορείς αρμόδιοι για συστήματα και πολιτικές που αφορούν οιαδήποτε

πτυχή της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

– Ερευνητικά κέντρα και φορείς που σχετίζονται με θέματα της εκπαίδευσης

Ενηλίκων

– Επιχειρήσεις

– Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φορείς εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις

– Ανώτατα εκπαιδευτικά που συμμετέχουν / συμβάλλουν στην εκπαίδευση ενηλίκων

Τι είδους δραστηριότητες μπορούν να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος;

– Κινητικότητα ατόμων, η οποία περιλαμβάνει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, επισκέψεις, θέσεις βοηθών και ανταλλαγές προσωπικού που απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και ποικίλες μαθησιακές ευκαιρίες για ενήλικες εκπαιδευόμενους συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε Εργαστήρια Grundtvig, καθώς και συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Συμπράξεις και Προγράμματα Εθελοντισμού για Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας υπό την Πρωτοβουλία Grundtvig για Εθελοντική Δράση για Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη [Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors («GIVE»)]

– Συμπράξεις που επικεντρώνονται σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς [Εκπαιδευτικές Συμπράξεις («Learning Partnerships»)

– Πολυμερή σχέδια που στοχεύουν στην βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς καινοτομίας και καλών πρακτικών

– Θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών («Grundtvig Networks») τα οποία θα ασχολούνται πρωτίστως με τα ακόλουθα:

– Ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του επιστημονικού κλάδου, της θεματικής ενότητας ή της διαχειριστικής πλευράς με την οποία συνδέονται / επιλέγουν να ασχοληθούν

– Αναγνώριση, βελτίωση και διάδοση σχετικών καλών πρακτικών και καινοτομίας

– Παροχή περιεχομένου ως υποστηρικτικού εργαλείου των σχεδίων και των συμπράξεων που δημιουργούνται από άλλους καθώς και διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τέτοιου είδους σχεδίων και συμπράξεων

– Προώθηση της ανάπτυξης της ανάλυσης των αναγκών και διασφάλισης της ποιότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων

– Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: επιχορήγηση της κινητικότητας ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εκπρόσωπο ενός ιδρύματος είτε να παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο επαφών, είτε κάποια συνάντηση με μελλοντικούς εταίρους

– Λοιπές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των στόχων του Προγράμματος Grundtvig («Συνοδευτικά Μέτρα»).

Ποιες χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

– οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα,  Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα (σε ορισμένες δράσεις), Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

– οι 3 χώρες του ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

– η Τουρκία, η Κροατία και η Ελβετία
Ποιες είναι οι δράσεις του προγράμματος Grundtvig;

Το Πρόγραμμα Grundtvig περιλαμβάνει:

α) κεντρικές δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων  γίνεται από την Education, Audiovisual & Culture

Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και

β) αποκεντρωμένες δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διοικητική και οικονομική διαχείριση γίνεται από τις αρμόδιες Εθνικές Μονάδες Συντονισμού κάθε χώρας.

Οι κεντρικές δράσεις του προγράμματος είναι:

– ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Multilateral Projects)

– ΔΙΚΤΥΑ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Networks)

– ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Accompanying Measures)

Οι αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος είναι:

– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Learning Partnerships)

– ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ιn-service training grants for Adult Education Staff)

– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Visits and Exchanges for Adult Education Staff)

– ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ GRUNDTVIG (Grundtvig Assistanships)

– ΣΧΕΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ GRUNDTVIG ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Senior Volunteering projects)

– ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG (Grundtvig Preparatory Visits

– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ GRUNDTVIG (Grundtvig Workshops)

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις πατήστε εδώ.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και τους κανόνες επιχορήγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ευρωπαϊκή και την εθνική  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2012, τον Οδηγό για τους Αιτούντες 2012 και τα έντυπα των αιτήσεων, του ελέγχου επιλεξιμότητας και της ποιοτικής αξιολόγησης κάθε δράσης. Όλα τα παραπάνω διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr), το οποίο διαχειρίζεται το πρόγραμμα Grundtvig σε εθνικό επίπεδο.

Πού μπορώ να βρω εταίρους για να υποβάλω μια πρόταση στο πρόγραμμα Grundtvig;

ΝΕΟ: Ανακοίνωση αναζήτησης Βοηθού Grundtvig από φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ιταλία

Πατήστε εδώ για να δείτε τις ανακοινώσεις αναζήτησης εταίρων που έχουν σταλεί στο κέντρο μας.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στις βάσεις δεδομένων και τις μηχανές αναζήτησης εταίρων που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές μονάδες διαχείρισης.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.