Το Συμβούλιο αναλαμβάνει δράση για την προώθηση της σχολικής επιτυχίας των παιδιών ανά την ΕΕ

Τετάρτη, 15 Μάρτιος, 2023 | NEA

Οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ συμφώνησαν μέτρα για τη μείωση του ποσοστού όσων εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση και για τον περιορισμό των χαμηλών επιδόσεων στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Στη σύσταση σχετικά με τους δρόμους προς τη σχολική επιτυχία καλούνται τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για τη σχολική επιτυχία και να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Βελτίωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης

Η σύσταση που εκδόθηκε σήμερα αντικαθιστά σύσταση του Συμβουλίου του 2011 σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο έχει μειωθεί, από το 2010, κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό, που ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 9,7 % ανά την ΕΕ, εξακολουθεί να υπερβαίνει τον ενωσιακό στόχο του 9 %. Σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2021, το ποσοστό χαμηλών επιδόσεων ανέρχεται στο 22,5 % για την ανάγνωση, στο 22,9 % για τα μαθηματικά και στο 22,3 % για τις φυσικές επιστήμες.

Ευημερία: Το κλειδί για τη σχολική επιτυχία

Καθώς η έρευνα επισημαίνει ότι η συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ευημερία στο σχολείο είναι σημαντική για την αύξηση των πιθανοτήτων των παιδιών και των νέων να επιτύχουν στην εκπαίδευση και στη ζωή, συνιστάται στα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ευημερία στο σχολείο. Η σημασία του να αντιμετωπιστεί η ευημερία ως παράγοντας ενίσχυσης της σχολικής επιτυχίας έχει αυξηθεί, καθώς η πανδημία της COVID-19 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την ευημερία των εκπαιδευομένων γενικά.

Πρόληψη, παρέμβαση, αντιστάθμιση

Η σύσταση εστιάζεται στους εκπαιδευόμενους, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και το σχολικό προσωπικό. Προτείνει τον συνδυασμό μέτρων πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης. Στόχος των μέτρων αντιστάθμισης είναι η επανένταξη των ατόμων που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση, για παράδειγμα με την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής.

Ιστορικό

Η σύσταση συνδυάζεται με πλαίσιο πολιτικής που χρησιμεύει ως εργαλείο αναφοράς για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προκειμένου να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για συστημική ανταπόκριση σε επίπεδο πολιτικής, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Nikhita S on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.