Το ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές/-τριες για την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie actions – Postdoctoral Fellowships 2023”

Παρασκευή, 28 Απρίλιος, 2023 | NEAΕκπαίδευσηΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

*Scroll Down for English

Photo by Martin Adams on UnsplashΤο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/-ες ερευνητές/-τριες που επιθυμούν να υποβάλουν υψηλής ποιότητας ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο της προκήρυξης “Marie SkłodowskaCurie Postdoctoral Fellowship 2023” (HORIZON-MSCA-2023-PF-01-01) στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ και έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον ενός/μιας κύριου/-ας ερευνητή/-τριας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι ερευνητές/-τριες θα φιλοξενηθούν για διάστημα 12-24 μηνών στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

 

Η προκήρυξη αφορά δύο κατηγορίες Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών:

-Οι Ευρωπαϊκές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (European Postdoctoral Fellowships) απευθύνονται σε ερευνητές/-τριες οποιασδήποτε εθνικότητας που είτε έρχονται στην Ευρώπη από οποιαδήποτε τρίτη χώρα είτε μετακινούνται εντός της Ευρώπης, οι οποίοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 έτη.

-Οι Διεθνείς Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (Global Postdoctoral Fellowships) απευθύνονται σε Ευρωπαίους/-ες υπηκόους ή επί µακρόν διαµένοντες/-ουσες (long-term residents) που επιθυμούν να μετακινηθούν εκτός των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών του προγράμματος “Horizon Europe”. Αυτές οι υποτροφίες περιλαμβάνουν υποχρεωτική μετακίνηση στο εξωτερικό σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα για ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών, και υποχρεωτική περίοδο επιστροφής διάρκειας 12 μηνών σε οργανισμό υποδοχής που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα του προγράμματος “Horizon Europe”. Εν προκειμένω, ο/η ερευνητής/-τρια θα φιλοξενηθεί στο ΕΛΙΑΜΕΠ κατά την υποχρεωτική περίοδο επιστροφής.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι/-ες:

μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.

-πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (13 Σεπτεμβρίου 2023). Οι υποψήφιοι/-ες που έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί ακόμη επίσημα ο διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθούν επίσης επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης. Ως επιτυχής υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής νοείται η απόδοση τελικής έγκρισης για την απονομή του διδακτορικού τίτλου (δηλ. δεν πρέπει να εκκρεμεί η ενσωμάτωση στη διατριβή τυχόν αλλαγών και βελτιώσεων που έχει προτείνει η Εξεταστική Επιτροπή), η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

-Πρέπει να διαθέτουν κατά μέγιστο οκτώ (8) έτη ερευνητικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης, από την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού διπλώματος έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Τα έτη εμπειρίας εκτός έρευνας και οι περίοδοι διακοπής της σταδιοδρομίας δεν θα προσμετρώνται στο ανωτέρω μέγιστο όριο, καθώς ούτε και τα έτη εμπειρίας στην έρευνα σε τρίτες χώρες για υπηκόους ή επί μακρόν διαμένοντες/-ουσες κρατών μελών της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών του προγράμματος “Horizon Europe” που επιθυμούν να επανενταχθούν στην Ευρώπη.

-Πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες κινητικότητας: δεν πρέπει να έχουν διαμείνει ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά τους τελευταίους 36 μήνες που προηγούνται της προθεσμίας υποβολής της πρότασης.

-Οι προτάσεις που αφορούν τον ίδιο φορέα (ΕΛΙΑΜΕΠ) και τον/ην ίδιο/-α ερευνητή/-τρια οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης για μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA του “Horizon Europe” και έλαβαν βαθμολογία μικρότερη του 70% δεν πρέπει να υποβληθούν εκ νέου το επόμενο έτος.

-Μπορεί να υποβληθεί μόνο μία πρόταση ανά ερευνητή/-τρια. Σε περίπτωση περισσότερων προτάσεων που αφορούν τον/ην ίδιο/-α ερευνητή/-τρια, μόνο η τελευταία υποβληθείσα πρόταση θα θεωρείται επιλέξιμη.

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions– Postdoctoral Fellowships 2023” που είναι διαθέσιμα εδώ.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών/-τριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε Φορέα Υποδοχής σε 4 έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, ενώ πρόσφατα φιλοξένησε το διετές πρόγραμμα “MINORLEGMOB– Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE”, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και χρηματοδοτήθηκε από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” του έτους 2018.

Οι ερευνητές/-τριες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΛΙΑΜΕΠ για υποβολή πρότασης θα πρέπει να ελέγξουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να στείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση development@eliamep.gr.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνουν:

Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (2 σελίδες),

-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες),

-Σύντομη περιγραφή για το πως η ερευνητική πρόταση σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΛΙΑΜΕΠ (μέχρι 1 σελίδα), και

-Επιβεβαίωση ότι ο/η ερευνητής/-τρια συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Προθεσμία υποβολής για αιτήσεις ενδιαφέροντος στο ΕΛΙΑΜΕΠ: 30 Ιουνίου 2023

Η επιλογή των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης των αιτήσεων και διαθεσιμότητας επίβλεψης από κύριο/-α ερευνητή/-τρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν αντίστοιχα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων τους. Οι προτάσεις που θα επιλεχθούν θα ετοιμαστούν από τον ερευνητή/-τρια με την καθοδήγηση του/της επιβλέποντος/-ουσας Κύριου/-ας Ερευνητή/-τριας για υποβολή πριν την καταληκτική ημερομηνία (13 Σεπτεμβρίου 2023).

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

Pre-call for applications for “Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships 2023”

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) invites pre-applications from researchers who wish to submit a high quality “Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship 2023” (HORIZON-MSCA-2023-PF-01-01) proposal in the area of social sciences and humanities. However, priority will be given to the applications and research ideas that fit best with ELIAMEP’s existing research interests and orientations, and gain the support of at least one ELIAMEP Senior Researcher. The researchers are expected to spend 12-24 months at ELIAMEP.

This call offers two types of Fellowships:

European Postdoctoral Fellowships are open to researchers of any nationality, either coming to Europe from any country in the world or moving within Europe, who wish to be hosted at ELIAMEP for 1-2 years.

Global Postdoctoral Fellowships are open to European nationals or long-term residents who wish to move outside EU Member States and Horizon Europe Associated Countries. These fellowships require an outgoing phase of minimum 12 and maximum 24 months in a non-associated Third Country, and a mandatory 12-month return phase to a host organisation based in an EU Member State or a Horizon Europe Associated Country. ELIAMEP can host the researcher during the mandatory return phase.

Eligibility Criteria of Applicants Researchers: 

May be of any nationality

Must have a PhD degree at the time of the call deadline (13 September 2023). Applicants who have successfully defended their doctoral thesis but who have not yet formally been awarded the doctoral degree will also be considered eligible to apply. The successful defence must be unconditional (no further requirements/corrections that need to be addressed) and take place before the call deadline. Supporting documentation may be requested.

-Must have a maximum of eight (8) years full-time experience in research, from the date of the award of their PhD degree to the date of the call deadline. Years of experience outside research and career breaks will not count towards the above maximum, nor will years of experience in research in third countries, for nationals or long-term residents of EU Member States or Horizon Europe Associated Countries who wish to reintegrate to Europe.

-Should comply with mobility rules: must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Greece for more than 12 months in the 36 months immediately before the call deadline.

-Proposals involving the same recruiting organisation (ELIAMEP) and individual researcher submitted to the previous call of MSCA Postdoctoral Fellowships under Horizon Europe and having received a score of less than 70% must not be resubmitted the following year.

-Only one proposal per individual researcher can be submitted. In case of several proposals involving the same individual researcher, only the last submitted one will be considered eligible.

Please read carefully the eligibility conditions and criteria on the European Commission’s website for the call Marie Sklodowska Curie Actions– Postdoctoral Fellowships 2023” which are available here.

ELIAMEP has an extensive and prestigious record of hosting international doctoral and postdoctoral fellows. Over the last years, it has served as the Host Institution of four Intra-European Marie Curie fellows, all of whom have made significant advances in their careers. ELIAMEP recently hosted the two-year project “MINORLEGMOB– Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE” which was concluded in October 2021 and funded by the 2018 call of the “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” Programme.

Interested researchers who wish to cooperate with ELIAMEP for the submission of their proposal should check that they fulfill the respective eligibility criteria and send an expression of interest to [email protected]. 

Expressions of Interest must include the following:

-A 2-page summary presentation of the research proposal;

-A short CV (maximum 2 pages);

-A short statement (maximum 1 page) on how the research proposal relates to ELIAMEP’s research interests; and

-Confirmation that the eligibility criteria are met.

Deadline to submit your application: 30 June 2023.

Proposals will be pre-selected on the basis of internal evaluation and the availability of suitable supervision. Candidates will be informed about the results of the pre-selection well before the call deadline. Following positive notification by ELIAMEP, the proposal to be submitted until the call deadline (13 September 2023) will be prepared jointly by the researcher and ELIAMEP.

* ELIAMEP is in full compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR 679/2016), which its staff strictly applies in the collection and processing of personal data. 

** ELIAMEP is committed to equal opportunities in the evaluation and recruitment of its personnel, and it does not discriminate on the basis of gender, race or ethnic origin, religious and other convictions, sexual orientation, age, or disability.

Πηγή: eliamep.gr/vacancy/

Φωτογραφία από Martin Adams στο Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.