Θέσεις εργασίας για γλωσσομαθείς στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες μεταφραστών και διερμηνέων παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται τακτικά θέσεις για:

Μεταφραστές

Οι μεταφραστές των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ εργάζονται σε ένα απαιτητικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Με τις υπηρεσίες τους βοηθούν 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε 28χώρες να κατανοήσουν τις πολιτικές της ΕΕ. Οι μεταφραστές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης, παράλληλα δε στηρίζουν και ενισχύουν την πολυγλωσσική επικοινωνία στην Ευρώπη.

Συχνά καλούνται να τηρούν αυστηρές προθεσμίες. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται η μετάφραση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών, οικονομικών, επιστημονικών και τεχνικών κειμένων, η παροχή ποικίλων γλωσσικών συμβουλών σε συναδέλφους, κ.α.

Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι  κάτοχοι πτυχίου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας και πολύ καλή γνώση 2 τουλάχιστον άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (μία από τις γλώσσες εργασίας πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική).

Η διαδικασία επιλογής των μεταφραστών επικεντρώνεται στις γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες μετάφρασης, καθώς και στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Δείτε εδώ κάποια παραδείγματα τεστΔιαδικασίες επιλογής μεταφραστών προκηρύσσονται κάθε χρόνο το καλοκαίρι (Ιούνιος/Ιούλιος). Ελέγξτε την ενότητα «Προσεχώς» στην αρχική σελίδα της EPSO για να δείτε τις γλώσσες που χρειάζονται το τρέχον έτος.

Οι θέσεις μεταφραστών πληρούνται επίσης από συμβασιούχους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου

 

Podcast: Δουλεύοντας για την ΕΕ – Μεταφραστές
Μεταφράζοντας για την Ευρώπη
Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης στο Youtube
Συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση στη μετάφραση μπορείτε να βρείτε επίσης στο σύντομο οδηγό για πρακτική άσκηση στην ΕΕ

 

Διερμηνείς

Η υπηρεσία διερμηνέων των οργάνων της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Οι διερμηνείς διασφαλίζουν την ορθή διερμηνεία των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων προς την εκάστοτε απαιτούμενη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η διερμηνεία μπορεί να είναι ταυτόχρονη ή διαδοχική.

Οι διερμηνείς της ΕΕ εργάζονται σε ένα δυναμικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καλούνται δε να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αντιλαμβάνονται ποικίλα και συχνά σύνθετα θέματα, να αντιδρούν και να προσαρμόζονται με ταχύτητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και να εργάζονται υπό πίεση, κατά μόνας ή σε ομάδες.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών διερμηνείας ή άλλου τίτλου σπουδών υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαγγελματική πείρα ενός έτους στη διερμηνεία συνεδριάσεων, καθώς και να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας και πολύ καλή γνώση 2 τουλάχιστον άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (μία από τις γλώσσες εργασίας πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική). Προκειμένου να προσληφθούν σε ανώτερο βαθμό (AD 7), πρέπει να διαθέτουν πολυετή σχετική πείρα.

 

Η διαδικασία επιλογής των διερμηνέων συνεδριάσεων επικεντρώνεται στις γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες διερμηνείας, καθώς και στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Οι δεξιότητες διερμηνείας αξιολογούνται με βάση ασκήσεις ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας στις γλώσσες επιλογής σας. Δείτε εδώ κάποια παραδείγματα τεστ. Διαδικασίες επιλογής μεταφραστών προκηρύσσονται κάθε χρόνο το καλοκαίρι (Ιούνιος/Ιούλιος). Ελέγξτε την ενότητα «Προσεχώς» στην αρχική σελίδα της EPSO για να δείτε τις γλώσσες που χρειάζονται το τρέχον έτος.

Διερμηνείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – SCIC
Διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γενική Διεύθυνση «INTE»
Το κανάλι των διερμηνέων στο YouTube
Συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση στη διερμηνεία μπορείτε να βρείτε επίσης στο σύντομο οδηγό για πρακτική άσκηση στην ΕΕ

Για πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση διερμηνέων ως εξωτερικών συνεργατών, δείτε τη σελίδα για τους έκτακτους υπαλλήλους

Διορθωτές κειμένων/Επιμελητές

Οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων εργάζονται υπό επίβλεψη στην Υπηρεσία Εκδόσεων. Αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση χειρογράφων στη μητρική τους γλώσσα. Ειδικότερα επιλαμβάνονται της υφολογικής και τυπογραφικής προετοιμασίας των χειρογράφων, διορθώνουν τυπογραφικά δοκίμια, δίνουν την εντολή «τυπωθήτω», συμμετέχουν στον σχεδιασμό εκδόσεων,  καθώς και στην οργάνωση και στην προετοιμασία της διαδικασίας παραγωγής της έκδοσης.

Οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων (γλωσσικοί επιμελητές) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην προετοιμασία κειμένων που προορίζονται για έκδοση στη συλλογή νομολογίας του Δικαστηρίου. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το γλωσσικό έλεγχο των εγγράφων προς έκδοση, την αντιπαραβολή εγγράφων με τα πρωτότυπά τους, τα οποία είναι συνταγμένα συνήθως στη γαλλική γλώσσα, τον έλεγχο συμμόρφωσης προς τους υφολογικούς συμβατικούς κανόνες, την προετοιμασία τευχών της συλλογής νομολογίας του Δικαστηρίου για εκτύπωση και την τελική τυπογραφική επιμέλεια κειμένων.

 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης (μία από τις γλώσσες εργασίας πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική). Όσον αφορά το Δικαστήριο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν παθητική τουλάχιστον γνώση της γαλλικής. Δικαίωμα συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς έχουν απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν τουλάχιστον 2ετή σχετική επαγγελματική πείρα ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα.

Η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται στις δεξιότητες στη διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων, οι οποίες αξιολογούνται με βάσει σχετικές πρακτικές δοκιμασίες: εξετάζονται επίσης οι βασικές ικανότητες που απαιτούνται απ’ όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Δείτε εδώ κάποια παραδείγματα τεστ. Διαδικασίες επιλογής για διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων / γλωσσικούς επιμελητές μπορούν να ανακοινωθούν οποιαδήποτε στιγμή του έτους, αν και συνήθως ανακοινώνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Ελέγξτε την ενότητα «Προσεχώς» στην αρχική μας σελίδα για να δείτε τις γλώσσες που χρειαζόμαστε το τρέχον έτος. Ελέγξτε την ενότητα «Προσεχώς» στην αρχική σελίδα της EPSO για να δείτε τις γλώσσες που χρειάζονται το τρέχον έτος.

Γλωσσομαθείς νομικοί

Οι γλωσσομαθείς νομικοί έχουν καίριο ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, διότι εξασφαλίζουν ότι όλες οι νέες νομοθετικές πράξεις θα έχουν το ίδιο νόημα σε κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα.

Για τη δουλειά αυτή χρειάζονται καταρτισμένοι δικηγόροι με εξαιρετικές γλωσσικές δεξιότητες, που διαθέτουν εμπειρία στη σύνταξη ή τη μετάφραση, τον έλεγχο ή την αναθεώρηση νομικών κειμένων. Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να μπορούν να διακρίνουν επακριβώς αυτό που επιδιώκει η νομοθεσία της ΕΕ και να μεταφέρουν πιστά την επιδίωξη αυτή στη μητρική τους γλώσσα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν άριστα μια ευρωπαϊκή γλώσσα και να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον 2 άλλες και ναδιαθέτουν πτυχίο νομικής. Τυχόν προηγούμενη εμπειρία στη μετάφραση νομικών κειμένων καθώς και η γνώση άλλων γλωσσών θεωρούνται επιπλέον προσόν.

Η διαδικασία επιλογής των γλωσσομαθών νομικών επικεντρώνεται στις νομικές και γλωσσικές γνώσεις και τις δεξιότητες μετάφρασης, καθώς και στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ. Δείτε εδώ κάποια παραδείγματα τεστ. Διαδικασίες επιλογής γλωσσομαθών νομικών μπορούν να προκηρύσσονται οποιαδήποτε στιγμή του έτους, αν και συνήθως ανακοινώνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Ελέγξτε την ενότητα «Προσεχώς» στην αρχική σελίδα της EPSO για να δείτε τις γλώσσες που χρειάζονται το τρέχον έτος.

Για δυνατότητες απασχόλησης σε αυτό τον τομέα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου επισκεφθείτε επίσης τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Το παρόν άρθρο εντάσσεται στο ειδικό αφιέρωμα της ιστοσελίδας του κέντρου Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2014.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.