Προτάσεις από την Επιτροπή για τη βελτίωση των πρακτικών ασκήσεων

Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος, 2013 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να καταστεί δυνατό οι ασκούμενοι να αποκτούν υψηλής ποιότητας επαγγελματική πείρα υπό δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες και να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν ποιοτική θέση απασχόλησης. Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης θα καλεί, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία ή πρακτική σέβεται τις αρχές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές και, εφόσον απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας Εγγυήσεις για τη νεολαία που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ τον Απρίλιο του 2013. Σήμερα μία στις τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης είναι κατώτερη των προτύπων, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας ή το μαθησιακό περιεχόμενο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου (IP/13/1161). Πολλές από αυτές τις περιόδους πρακτικής άσκησης που δεν πληρούν τα σχετικά πρότυπα χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για να αντικαταστήσουν θέσεις εργασίας στα πρώτα κλιμάκια.

«Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, καθώς και για να εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένοι ασκούμενοι γίνονται σήμερα αντικείμενο εκμετάλλευσης ως δωρεάν ή φθηνό εργατικό δυναμικό. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ασκούμενοι λαμβάνουν πολύτιμη κατάρτιση και πείρα για να βρουν δουλειά. Οι εν λόγω προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές θα δίνουν τη δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική πείρα υπό καλές συνθήκες εργασίας», δήλωσε ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αυξήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις συνθήκες πρακτικής άσκησης, π.χ. απαιτώντας η πρακτική άσκηση να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης. Η συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το μαθησιακό περιεχόμενο (εκπαιδευτικούς στόχους, εποπτεία) και τις συνθήκες εργασίας (περιορισμένη διάρκεια, ωράριο εργασίας, σαφής ένδειξη κατά πόσο οι ασκούμενοι θα πληρώνονται ή θα αποζημιώνονται με άλλο τρόπο, καθώς και κατά πόσο θα είναι επιλέξιμοι για κοινωνική ασφάλιση). Πράγματι, οι πάροχοι πρακτικής άσκησης θα κληθούν να παρουσιάζουν στην ανακοίνωση της κενής θέσης κατά πόσον η πρακτική άσκηση θα αμείβεται.

Με τον καθορισμό κοινών προτύπων ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, η έγκριση του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης θα υποστηρίξει την υλοποίηση των προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία από τα κράτη μέλη. Θα ενθαρρύνει επίσης την αύξηση των διακρατικών περιόδων πρακτικής άσκησης και θα συμβάλει στην επέκταση του EURES στον τομέα των περιόδων πρακτικής άσκησης, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα Συμπεράσματα του Ιουνίου του 2012 .

Το προτεινόμενο πλαίσιο δεν καλύπτει τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αποτελούν μέρος των πτυχίων πανεπιστημίου ή οι οποίες είναι υποχρεωτικές για να αποκτηθεί πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

Ιστορικό

Το «Πλαίσιο ποιότητας για περιόδους πρακτικής άσκησης» είναι μία από τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν στη Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων του Δεκεμβρίου του 2012 (βλέπε IP/12/1311,MEMO/12/938 και SPEECH/12/910)).

Η πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τη νεολαία» αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» είναι μία από τις πλέον καίριες και επείγουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν για να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων και να βελτιώσουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Οι πρακτικές ασκήσεις καλής ποιότητας είναι σημαντικές για την αποτελεσματική εφαρμογή τους (MEMO/13/968 και MEMO/13/984).

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν καταστεί σημαντική πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας για τους νέους. Παρ’ όλο που, όλο και περισσότερο, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αντιπροσωπεύουν ένα τυποποιημένο χαρακτηριστικό στις αγορές εργασίας μας, η εξάπλωσή τους συνοδεύτηκε επίσης από όλο και μεγαλύτερο προβληματισμό σχετικά με το μαθησιακό περιεχόμενο και τις συνθήκες εργασίας. Εάν θέλουμε οι περίοδοι πρακτικής άσκησης να διευκολύνουν πραγματικά την πρόσβαση στην απασχόληση, πρέπει να προσφέρουν ποιοτικό μαθησιακό περιεχόμενο και κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ενώ δεν θα πρέπει να είναι φτηνό υποκατάστατο για τις κανονικές θέσεις εργασίας.

Μια πρόσφατη Έρευνα ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ποιότητα των πρακτικών ασκήσεων αποκαλύπτει πως οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι ευρέως διαδεδομένες: οι μισοί περίπου ερωτώμενοι (46 %) υπήρξαν ασκούμενοι οι ίδιοι, ενώ υψηλό ποσοστό τους ολοκλήρωσε περισσότερες περιόδους πρακτικής άσκησης. Η έρευνα επισημαίνει, επίσης, ότι το 35 % των παρόχων πρακτικής άσκησης δεν προσφέρει γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης και το 23 % των ασκουμένων προσφέρεται να ανανεώσει την πρακτική άσκηση στο τέλος, αντί να επαναπροσληφθεί κανονικά. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι μόνο το 9 % των περιόδων πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή δημοσίευσε, τον Ιούλιο του 2012, μελέτη για τις περιόδους πρακτικής άσκησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στη μελέτη συνιστάται να προσφέρονται περισσότερες εγγυήσεις όσον αφορά την ποιότητα και τις προοπτικές για τους νέους και θα πρέπει να ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (βλέπε IP/12/731).

Περισσότερες πληροφορίες

Θέμα επικαιρότητας στον ιστοχώρο της ΓΔ Απασχόλησης

Ευρωβαρόμετρο «Η εμπειρία της πρακτικής άσκησης στην ΕΕ»

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ενημερωτικό δελτίο για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.