Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τετάρτη, 12 Οκτώβριος, 2016 | ΕκπαίδευσηΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

university_logoΤο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την παρακάτω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

Α. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή / και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος ΒΣΑΣ ή αντίστοιχου διπλώματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως προς την ισοτιμία του από το ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ. Η συνάφεια του ως άνω διπλώματος με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ υπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Β. Η γνώση σε επίπεδο επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από πτυχίο επιπέδου Γ1. Επιπλέον, αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Νοεμβρίου 2016:

– Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας (σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Αντίγραφα του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

– Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο Γ1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΑΣΕΠ.

– Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως βαλκανική, σλαβική ή ανατολική .

– Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

– Συνοπτική έκθεση στην οποία ο υποψήφιος αναλύει τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, τους επαγγελματικούς του στόχους και τους λόγους για τους οποίους επιλέγει το συγκεκριμένο Π.Δ.Σ.

– Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή άλλοι τίτλοι σπουδών εάν υπάρχουν.

– Ερευνητική πρόταση και τίτλος διατριβής η οποία περιέχει:

  • συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου
  • τους βασικούς άξονες του θέματος
  • αιτιολογημένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
  • σύντομη τεκμηρίωση του θέματος με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία

Πηγή: uom.gr

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.