Προκήρυξη κενής θέσης Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ, (2015/C 018 A/01)

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), προκηρύσσει γενικό διαγωνισμό θέσης Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ Δ)/ AD 15 στις Βρυξέλλες.

Βασικές προϋποθέσεις

Τίτλοι σπουδών και δεξιότητες

Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου, επαγγελματικές δεξιότητες που αποτελούν προσόν είναι η άρτια γνώση των πολιτικών της ΕΕ., η καλή γνώση στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και η ενδελεχής γνώση της λειτουργίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης, απαιτεί και διοικητικού τύπου δεξιότητες οι οποίες παρουσιάζονται λεπτομερώς στην  προκήρυξη.

Επαγγελματική πείρα

Αναζητείται στέλεχος με σημαντική πείρα σε ανώτερη διευθυντική θέση, με ισχυρό πολιτικό αισθητήριο και με επιβεβαιωμένη επαγγελματική πείρα στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε ανώτερη διευθυντική θέση.

Γνώση ξένων γλωσσών

Καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής και ικανότητα επικοινωνίας και στις δύο γλώσσες. Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ αποτελεί προσόν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 17 Φεβρουαρίου 2015

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TX/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.018.01.0001.01.ELL

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου του κέντρου ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής

               Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.