Πράσινο φως για την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που τίθεται σε εφαρμογή σε εξυπηρετητές της Επιτροπής

Παρασκευή, 2 Νοέμβριος, 2012 | NEA

Μετά την πιστοποίηση του online συστήματος συγκέντρωσης από τις αρχές του Λουξεμβούργου, η «Fraternité 2020» είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που ξεκινά τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Fraternité 2020 έχει ως στόχο «να ενισχύσει την ανταλλαγή προγραμμάτων της ΕΕ – όπως το Erasmus ή η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία – προκειμένου να συμβάλει σε μια ενωμένη Ευρώπη που βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών», και αποτελεί την πρώτη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) που καταχωρήθηκε από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις ΠΕΠ στους εξυπηρετητές της τον Ιούλιο, ως μια ριζική απάντηση στα ζητήματα που έθεσαν ορισμένοι διοργανωτές σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων για την υποδοχή και τη δημιουργία των online συστημάτων συγκέντρωσης. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε επίσης να βοηθήσει τους διοργανωτές που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας για την πιστοποίηση των δικών τους συστημάτων συγκέντρωσης, ώστε να είναι σε θέση να αρχίσουν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης το συντομότερο δυνατόν.

Έκτοτε, η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τους διοργανωτές και το Ministère de la fonction publique et de la Réforme administrative – Centre des Technologies de l’Information de l’ Etat (CTIE) (Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Κρατικό κέντρο τεχνολογιών της πληροφορίας)  στο Λουξεμβούργο. Το CTIE είναι η ορισθείσα αρχή πιστοποίησης στο Λουξεμβούργο, όπου βρίσκονται οι εξυπηρετητές της Επιτροπής.

Η στενή αυτή συνεργασία έχει πλέον αποδώσει απτά αποτελέσματα. Η πρωτοβουλία «Fraternité 2020» έχει υπογράψει σύμβαση υποδοχής με την Επιτροπή και η CTIE έχει πιστοποιήσει το online σύστημα συγκέντρωσης, που αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν τεθεί σε λειτουργία στους διακομιστές της Επιτροπής ο δικτυακός τόπος για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για την πρωτοβουλία αυτή. Ο δικτυακός τόπος τέθηκε σε λειτουργία χθες.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Šefčovič έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θέμα: «Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει ότι η Επιτροπή είναι απολύτως αποφασισμένη να εργαστεί ώστε το νέο αυτό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας να στεφθεί από επιτυχία. Δήλωσα ότι οι διοργανωτές των πρώτων πρωτοβουλιών δεν θα αντιμετώπιζαν ανυπέρβλητα εμπόδια για να θέσουν σε εφαρμογή τις πρωτοβουλίες τους και το εννοούσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αρχές του Λουξεμβούργου, ιδίως την υπουργό κα Οctavie Μodert. Η εξαιρετική συνεργασία τους έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να υλοποιήσει την εν λόγω δέσμευση

Ο κ. Luca Copetti, εκπρόσωπος της επιτροπής πολιτών για την Fraternité 2020, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε πλέον αρχίσει να συγκεντρώνουμε δηλώσεις υποστήριξης για την πρωτοβουλία μας. Επιδιώκουμε επί μακρόν να προωθήσουμε το όραμά μας για μια ενωμένη Ευρώπη βασισμένη στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, μέσω του νέου αυτού οργάνου διακρατικής δημοκρατίας. Η προετοιμασία μας για το σκοπό αυτό έχει πάνω από δύο χρόνια που ξεκίνησε και βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης όταν ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ. Μόλις καταχωρήθηκε από την Επιτροπή η πρώτη πρωτοβουλία, αντιμετωπίσαμε ορισμένες προκλήσεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Είμαστε ευγνώμονες που η Επιτροπή μας βοήθησε να τις αντιμετωπίσουμε και που μπορούμε σήμερα να εστιάσουμε την προσοχή στην πραγματοποίηση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού διαλόγου επί των προτάσεών μας ο οποίος ελπίζουμε να οδηγήσει στην εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου στήριξης.»

Η υπουργός του Λουξεμβούργου κα Octavie Modert δήλωσε: «Είχα την τιμή να πιστοποιήσω στο Λουξεμβούργο το πρώτο online σύστημα συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και να συμβάλω με τον τρόπο αυτό στο να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες ένα ισχυρό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι η πιστοποίηση αυτή αποτελεί αυθεντικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού πνεύματος και υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών μου στο CTIE. Το Λουξεμβούργο είναι υπερήφανο που φιλοξενεί τους διακομιστές για τα online συστήματα συγκέντρωσης και είναι πρόθυμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του για διαρκή συνεργασία με την Επιτροπή ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση του συμμετοχικού αυτού εργαλείου και να παρασχεθεί βιώσιμη λύση στους διοργανωτές πρωτοβουλιών των πολιτών.»

Οι συνεισηγητές για τις ΠΕΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισαν επίσης τα νέα. Ο κ. Alain Lamassoure, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε: «Διαπιστώνω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι, χάρη στις προσπάθειες της Επιτροπής, πληρούνται σήμερα όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να λάβουν μέρος στην κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ

Η κα Zita Gurmai, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσθεσε: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η πρώτη στα χρονικά καταχωρισθείσα ΠΕΠ είναι πλέον έτοιμη να αρχίσει την online συγκέντρωση υπογραφών. Πιστεύω ότι η συζήτηση στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας θα ενισχύσει σημαντικά τον ευρωπαϊκό διάλογο. Η συνεργασία αυτή μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων απέδειξε ότι όταν υπάρχει καλή θέληση, βρίσκεται πάντα τρόπος αντιμετώπισης των τεχνικών δυσχερειών και έχω την πεποίθηση ότι το πνεύμα αυτό θα συνεχίσει να καθοδηγεί τις καθημερινές ενέργειες που απαιτούνται για να καταστεί το εργαλείο αυτό της συμμετοχικής δημοκρατίας πολύτιμο αγαθό για τους ευρωπαίους πολίτες.»

Η Fraternité 2020 είναι η πρώτη ΠΕΠ που φιλοξενείται σε εξυπηρετητές της Επιτροπής, αλλά δεν πρόκειται για την πρώτη ΠΕΠ που δρομολόγησε την online συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Η τιμή αυτή ανήκει στην «Right 2 Water», η οποία φιλοξενείται σε ιδιωτικό διακομιστή. Και οι δύο χρησιμοποιούν το δωρεάν λογισμικό ανοικτής πηγής για online συστήματα συγκέντρωσης που παρέχεται από την Επιτροπή.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει ήδη καταχωρημένες 10 άλλες πρωτοβουλίες, τέσσερις από τις οποίες έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση υποδοχής με την Επιτροπή για τα online συστήματα συγκέντρωσης που έχουν αναπτύξει και αναμένεται να είναι πολύ σύντομα σε θέση να αρχίσουν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης.

Κατάλογος ανοικτών πρωτοβουλιών:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Q&Α σχετικά με τις ΠΕΠ:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_el.htm

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.