Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

audiovisual.ec.europa.euΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα προσφέρει πρακτική άσκηση για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών και το πολύ 6 μηνών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στοχεύει στην ενίσχυση του συνολικού συστήματος ασφάλειας στη θάλασσα στην Κοινότητα και στη μείωση του κινδύνου θαλάσσιου ατυχήματος, της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και της απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στοχεύει:

– να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εργασιακή εμπειρία στον τομέα της νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα ·

– να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση της καθημερινής εργασίας των μονάδων και τμημάτων του Οργανισμού

– να παρέχει την ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών τους

Οι κανονικές ημερομηνίες έναρξης της πρακτική άσκησης είναι η 1η Μαρτίου και η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Κριτήρια καταλληλότητας:

– οι υποψήφιοι θα επιλεγούν μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας και των υποψηφίων χωρών που επωφελούνται από μια προενταξιακή στρατηγική) ·

– πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και να έχουν αποκτήσει ένα πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμό του έως την ημερομηνία λήξης της αίτησης ·

– πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εάν προέρχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης κοινοτικής γλώσσας.

Αμοιβή :

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μηνιαία επιχορήγηση 1081,61 €. Οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες μπορούν να λάβουν ένα συμπλήρωμα για την επιχορήγησή τους, ίσο με το 50% κατ ‘ανώτατο όριο του ποσού της επιδότησης.

 

Προθεσμία:

24 Ιουνίου 2020 (πρακτική άσκηση που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2021).

 

Τόπος :

Πορτογαλία, Λισαβόνα

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ

Πηγή : programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία από : Ευρωπαϊκή Επιτροπή

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.