Πρακτική άσκηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 2023

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διοργανώνει τρεις συνεδρίες πρακτικής άσκησης ετησίως σε τομείς ενδιαφέροντος για το έργο του.
Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης χορηγούνται για 3 έως 5 μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Μπορεί να αμείβονται (1350 €/μήνα) ή να μη αμείβονται ,ανάλογα με τον προϋπολογισμό.

Οι 3 συνεδρίες θα καλύπτουν τις ακόλουθες περιόδους:
– από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου του ίδιου ημερολογιακού έτους·
– από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους·
– από την 1η Οκτωβρίου του ενός ημερολογιακού έτους έως τις 28 (29) Φεβρουαρίου του επόμενου.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:
– να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή·
-να  είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου που παρέχει πρόσβαση στην ομάδα καθηκόντων AD, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
-να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος για το Δικαστήριο·
– να επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση σε σχέση με έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
-να μην έχουν ήδη επωφεληθεί από πρακτική άσκηση σε κανένα ίδρυμα ή οργανισμό της ΕΕ·
– να έχουν άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση τουλάχιστον μιας άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν πρέπει να υποβάλουν δήλωση ότι δεν έχουν ποτέ καταδικαστεί ή κριθεί ένοχοι για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Προθεσμίες:
– 30 Ιουνίου 2022 (ανοίγει την 1η Μαΐου)
– 31 Οκτωβρίου 2022 (ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου).
– 31 Ιανουαρίου 2023 (ανοίγει την 1η Δεκεμβρίου).

Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

Πηγή και Φωτογραφία: programmes.eurodesk.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.