Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Κάθε χρόνο το Δικαστήριο της ΕΕ προσφέρει περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών. Οι πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται γενικά στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Οι υποψήφοι θα πρέπει:

-να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ·
-να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο στη Νομική ή τις Πολιτικές Επιστήμες ή, για πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, δίπλωμα διερμηνείαςσυνεδρίων, εάν απαιτείται συμπληρωμένο με μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμη επαγγελματική πείρα.
-να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης. Ωστόσο, η καλή γνώση των γαλλικών συνιστάται ιδιαίτερα.

Η καταβληθείσα επιχορήγηση ανέρχεται σε 1.177,00 ευρώ καθαρά ανά μήνα.
Μια συνεισφορά ύψους 150 ευρώ για τα έξοδα ταξιδίου πραγματοποιείται επίσης στους καταβαλλόμενους εκπαιδευόμενους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται 200 χιλιομέτρα ή και περισσότερο από την έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.