Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2020

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, δικαίου, ανθρώπινου δυναμικού, μετάφρασης κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Πολύ περιστασιακά, τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Αυτές οι αναθέσεις παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να κάνουν πράξη τη μάθησή τους, να αποκτήσουν μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ. αλλά και να συμβάλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην αποστολή της ΕΚΤ.
Οι περιόδοι πρακτικής άσκησης προσφέρονται για περίοδο τριών έως δώδεκα μηνών. Το εύρος εργασιών ξεκινά από την έρευνα και την προετοιμασία των σχεδίων εκθέσεων μέχρι την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων και τη συμμετοχή σε ad hoc μελέτες κ.λπ.
Οι ασκούμενοι λαμβάνουν επιχορήγηση ανά μήνα, ανάλογα με τα καθήκοντα και τα προσόντα τους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

-να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να μιλάνε άπταιστα αγγλικά και μία άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ,

– να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή προσχωρούσας χώρας ·

– να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα πτυχίο πρώτου κύκλου (πτυχίο πανεπιστημίου) ·

– να έχουν επαγγελματική εμπειρία 12 μηνών κατ ‘ανώτατο όριο

– να έχουν υπάρξει εκπαιδευόμενοι για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες

– να μην είναι ασκούμενοι της ΕΚΤ ούτε να εργάζονται στην ΕΚΤ.

 

Προθεσμία: 28 Σεπτεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή από : programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.