Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), με έδρα το Παρίσι (Γαλλία), είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών και προάγοντας σταθερές και εύρυθμες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Προσφέρει μακρόχρονη πρακτική εξάσκηση σε Eυρωπαϊκούς φοιτητές και πτυχιούχους σε διαφορετικά τμήματα όπως: Τμήμα Εταιρικών Υποθέσεων (ομάδα κινδύνου και ελέγχου, ομάδα επικοινωνιών) ή Ανώτερη Διοικητική Ομάδα (Λογιστική Ομάδα), Τμήμα Πόρων (ομάδες HR, Finance & Προμήθειες, διαχείριση διευκόλυνσης, ΤΠΕ και προγραμματισμός & υποβολή εκθέσεων).

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

– να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ·
– να έχoυν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο πτυχίο.
– οι προπτυχιακοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσημη δήλωση από το σχετικό πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.