Πρακτική Άσκηση ECHA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) προσφέρει κάθε χρόνο, στους νέους πτυχιούχους που είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν στην καθημερινή εργασία του Οργανισμού, έως και 20 ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε επιστημονικούς τομείς όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογίες , και διοικητικά καθήκοντα όπως το δίκαιο, οι επικοινωνίες, τα οικονομικά, οι ανθρώπινοι πόροι και οι ICT.

Το πρόγραμμα ασκούμενων έχει σχεδιαστεί για:

-Πρόσφατους πτυχιούχους πανεπιστημίου και κατόχους τεχνικού ή επαγγελματικού τίτλου ισοδύναμου επιπέδου σε τομείς σχετικούς με την ισχύουσα νομοθεσία για τα χημικά ή άλλους τομείς σχετικούς με τα διοικητικά καθήκοντα ενός ιδρύματος της ΕΕ.
-Υπάλληλους του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς που σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία για τα χημικά.

Διάρκεια:
Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης ξεκινούν συνήθως στις αρχές Μαρτίου ή Σεπτεμβρίου.
Διαρκούν από τρεις έως έξι μήνες και δεν μπορούν να παραταθούν πέραν των έξι μηνών.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

-Να είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν). Οι υπήκοοι των υποψηφίων χωρών που επωφελούνται από μια προενταξιακή στρατηγική μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δημοσιονομικών πόρων και την ικανότητα του ECHA να τους φιλοξενήσει. Μπορεί επίσης να γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός υπηκόων τρίτων κρατών.
-Να είναι σε θέση να επικοινωνεί στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η γλώσσα εργασίας του ECHA.
-Να έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισοδύναμο ή να έχουν συμμετάσχει σε μεταπτυχιακές εργασίες σε τομείς σχετικούς με τον ECHA.

Επιδόματα:
-Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν επιχορήγηση περίπου 1.300 ευρώ.
-Οι ασκούμενοι που συνεχίζουν να λαμβάνουν αμοιβή από τον εργοδότη τους ή οποιαδήποτε άλλη επιδότηση ή επίδομα θα δικαιούνται επιχορήγηση από τον ECHA μόνο εάν το ποσό που λαμβάνουν είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται παραπάνω.
Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματός τους και του επιπέδου της επιχορήγησης του ECHA.

 

Οι ασκούμενοι δεν επωφελούνται από ασφάλιση ασθενείας. Οι επιλεγμένοι πρέπει να αποδείξουν ότι καλύπτονται από ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος που ισχύει στη Φινλανδία.
Οι ασκούμενοι σε απασχόληση πρέπει να προσκομίσουν δήλωση αποδοχών, εξόδων και επιδομάτων υπογεγραμμένη από τον εργοδότη τους.

Οι επιλεγμένοι εκπαιδευόμενοι θα προσκληθούν σε τηλεφωνική ή/και προσωπική συνέντευξη.

 

 

Οι ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Πηγή και Φωτογραφίαprogrammes.eurodesk.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.