Πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για ιατρικά αντίμετρα: Πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος, 2022 | NEA

https://unsplash.com/photos/wnSEwHMhxhoΗ ΕΕ κάνει ένα ακόμη βήμα για να βελτιώσει την αντίδρασή της σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με νέο νομοθέτημα που θα διευκολύνει την αγορά φαρμάκων, εμβολίων και πρώτων υλών, θα ενεργοποιήσει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης και θα καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων παραγωγής σε περίπτωση νέας υγειονομικής κρίσης.

Κύρια στοιχεία

Με τον κανονισμό του Συμβουλίου θα συσταθεί Συμβούλιο Υγειονομικών Κρίσεων, το οποίο θα συντονίζει και θα ενοποιεί δράσεις σχετικές με τα ιατρικά αντίμετρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ο κανονισμός θεσπίζει μηχανισμούς παρακολούθησης και επιτρέπει την προμήθεια και την αγορά αντιμέτρων. Ορίζει τον τρόπο ενεργοποίησης του μηχανισμού «EU-FAB» —ενός δικτύου παραγωγικών ικανοτήτων οι οποίες θα είναι συνεχώς διαθέσιμες για την παρασκευή εμβολίων και φαρμάκων— καθώς και της έρευνας έκτακτης ανάγκης.

Ισχυρότερος ρόλος για τα κράτη μέλη

Στο Συμβούλιο Υγειονομικών Κρίσεων, το οποίο συντονίζει σε επίπεδο ΕΕ την παροχή ιατρικών αντιμέτρων και την πρόσβαση σε αυτά, θα συμπροεδρεύουν η Επιτροπή και το κράτος μέλος που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη αποφάσισαν επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με το Συμβούλιο Υγειονομικών Κρίσεων προτού αναλάβει δράση.

Όσον αφορά τις αγορές ιατρικών αντιμέτρων και πρώτων υλών, τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν εντολή στην Επιτροπή να ενεργεί ως κεντρική αρχή προμηθειών. Όταν η Επιτροπή προτίθεται να συνάψει σύμβαση, πρέπει να ενημερώνει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία έχουν επίσης τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα σχέδια συμβάσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις.

Ιστορικό

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA). Η HERA αναμένεται να εξασφαλίσει την ανάπτυξη, παρασκευή και διανομή φαρμάκων, εμβολίων και άλλων ιατρικών αντιμέτρων (π.χ. γάντια και μάσκες).

Εκτός από τη σύσταση της HERA, η Επιτροπή πρότεινε επίσης κανονισμό του Συμβουλίου για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης σχετικά με τα ιατρικά αντίμετρα. Αποτελεί τη νομική βάση για τις δραστηριότητες αντιμετώπισης κρίσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επόμενα βήματα

Βάσει της σημερινής πολιτικής συμφωνίας, το τελικό κείμενο (μετά από τεχνικές προσαρμογές) θα υποβληθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση κατά τους πρώτους μήνες του 2022.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Φωτογραφία: Hakan Nural on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.