Πίνακας επιδόσεων για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Πέμπτη, 25 Μάιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Η δημιουργία μιας πιο δίκαιης Ευρώπης και η ενδυνάμωση της κοινωνικής της διάστασης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων συνοδεύεται από ένα κοινωνικό πίνακα επιδόσεων που παρακολουθεί την εφαρμογή του, παρατηρώντας τις τάσεις και τις επιδόσεις σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε 12 τομείς, και τροφοδοτεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Ο πίνακας αυτός έχει δομηθεί γύρω από τρεις ανθρωποκεντρικές διαστάσεις. Αυτές είναι οι εξής:

– Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καλύπτοντας πτυχές της δικαιοσύνης που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση, την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, την ανισότητα και την ανοδική κινητικότητα, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια και τη νεολαία.

– Δυναμικές αγορές εργασίας και δίκαιες συνθήκες εργασίας, που καλύπτουν τη δομή του εργατικού δυναμικού, τη δυναμική της αγοράς εργασίας και το εισόδημα.

– Δημόσια στήριξη / Κοινωνική προστασία και ένταξη, που καλύπτει δίκαια αποτελέσματα μέσω δημόσιας στήριξης ή / και κοινωνικής προστασίας. Αυτό το σύνολο δεικτών καλύπτει κυρίως την παροχή υπηρεσιών και δικτύων κοινωνικής ασφάλισης.

Υπάρχει διαθέσιμο βίντεο που επεξηγεί τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού οδηγού.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.