Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο εαρινό εξάμηνο (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική».

Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων στους τομείς:

-της Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας (κατεύθυνση: «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία»),

-της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (κατεύθυνση: «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση»)

-και της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση (κατεύθυνση: «Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση».

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση, απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Α: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κατεύθυνση β: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κατεύθυνση γ: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Φιλολογικών Τμημάτων και Φιλοσοφικών Σχολών, και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ορίζεται στους τριάντα (30) ανά κατεύθυνση.

Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πρέπει να γίνει η επιλογή των φοιτητών είναι τα εξής:

-Ο γενικός βαθμός διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου.

– Η βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ..

-Η επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία.

-Η ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών με το Δ.Π.Μ.Σ..

– Η ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία πρέπει να αποδειχθεί με δημοσιεύσεις.

-Η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου κατάλληλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ..

– Οι συστατικές επιστολές.

-Η εν γένει ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει το Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητα του για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης.

-Η προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ..

– Άλλα στοιχεία και ειδικά προσόντα που υπάρχουν στην αίτηση υποψηφιότητας (υποτροφίες, βραβεία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κλπ.).

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο άρθρο 3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: εδώ.

Λεπτομέρειες φοίτησης

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και η διάρκειά του ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής. Τα πρώτα δύο (2) εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα επιλογής και το τρίτο και τελευταίο, εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η απονομή του Δ.Μ.Σ. πραγματοποιείται αφού έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
1. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο για τα πρώτα δύο, που περιλαμβάνουν τα μαθήματα επιλογής. Πιστωτικές μονάδες παίρνουν οι φοιτητές με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων αυτών και
2. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων, τα οποία μπορούν να διαλέξουν οι φοιτητές από Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ανεξάρτητα.

Το ύψος των διδάκτρων για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ ανέρχεται στα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/2017. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα (3) τρία εξάμηνα.

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: εδώ

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Βήμα 1ο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους: εδώ. Η σωστή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί υποχρέωση των υποψηφίων.

Βήμα 2ο

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων των φοιτητών οποία θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– Αίτηση, με σειρά προτίμησης αναφορικά με την κατεύθυνση (το έντυπο βρίσκεται την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. – Φοιτητές – Έγγραφα – Αίτηση Υποψηφιότητας για το Δ.Π.Μ.Σ.).
-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
– Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
– Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
-Επιπρόσθετα προσόντα όπως (συστατικές επιστολές, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ.).
– Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης στοιχείων.
– Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H καλή γνώση της τεκμηριώνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

– Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου Π.Σ..

– Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

Επίσης, σε περίπτωση που οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι διαφορετικές, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα αξιολογεί τους υποψηφίους, ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο σε μορφή ZIP.

Έγκυρη θα είναι η αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) προαναφερθέντα βήματα ( συμπλήρωση στοιχείων και κατάθεση δικαιολογητικών) να έχουν συμπληρωθεί σωστά.

Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου ή διπλώματος κατά την υποβολή της αίτησης, είναι υποχρεωμένοι να το προσκομίσουν κατά την ημερομηνία εγγραφής τους (εφόσον επιλεγούν) από το πρόγραμμα  Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική. Η περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο πρόγραμμα ορίζεται από την

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο πρόγραμμα ορίζεται από την Τετάρτη 15/06/22 έως την Παρασκευή 02/09/22.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 60225 και 60226 ( Ε. Ραφαηλίδου και Ε. Μπουσίου).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ..

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.