ΟΠΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022 | NEA

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων.

Σημαντικές πληροφορίες

Ο αριθμός θέσεων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική ανέρχεται σε σαράντα (40) φοιτητές.

Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2022, ενώ καταληκτική ημερομηνία του Β’ κύκλου αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι – εφόσον γίνουν δεκτοί – έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

-βαθμό πτυχίου

-βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ

-επιστημονικές εργασίες

-τυχόν εργασιακή εμπειρία

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται υπ’ όψιν και ποιοτικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα:

-πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης

-είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας

-γνώση της αγγλικής γλώσσας

-γνώση άλλης ξένης γλώσσας

-προσωπική συνέντευξη

-συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες

Δίδακτρα και διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβανομένης της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση  δώδεκα (12) μαθημάτων (60 ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική εργασία (30 ΕCTS), η οποία είναι υποχρεωτική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 τα δίδακτρα ανέρχονται σε 4.000€ και καταβάλλονται τμηματικά.

Υποτροφίες

Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα υποτροφιών σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα:

-Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατόχους βασικού πτυχίου που έχουν αποφοιτήσει με βαθμό τουλάχιστον 8,51.

-Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο εξαμήνων του ΠΜΣ.

-Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων: Απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επισυνάπτοντας εκεί τα εξής:

-Αντίγραφο πτυχίου

-Αντίγραφο τελικής αναλυτικής βαθμολογίας

-Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ

-Συστατικές επιστολές

-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

-Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές

-Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Περισσότερες πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706 και 707, κα Αργυρώ Σμυρνάκη και κα Μάρω Χρυσανθοπούλου, τηλ. 2108203681-692, e-mail: [email protected]).

 

Πηγή και Φωτογραφία: citycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.