Μια Ευρώπη συνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο: έγκριση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο

Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα με θέμα «Μια Ευρώπη συνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο». Σε αυτά τονίζεται η ανάγκη υιοθέτησης μιας γεωστρατηγικής και παγκόσμιας προσέγγισης από την ΕΕ όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής, εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής και των συμφερόντων ασφαλείας της ΕΕ, καθώς και η προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών.

Τα συμπεράσματα βασίζονται στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας – Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ» και στα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2018. Σε αυτά επιβεβαιώνεται η ίδια βασική αρχή, ότι δηλαδή η συνδεσιμότητα θα πρέπει να είναι βιώσιμη, ολοκληρωμένη και να βασίζεται σε κανόνες.

Τα σημερινά συμπεράσματα αναδεικνύουν τη σημασία της συνδεσιμότητας για την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Η καλύτερη συνδεσιμότητα θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των αλυσίδων αξίας, θα μειώσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και των εταίρων της.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων, τόσο σε επίπεδο υλικών υποδομών όσο και σε κανονιστικό επίπεδο. Καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να συντονιστούν με τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και με τα χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά ιδρύματα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ. Επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης προβλέψιμων διεθνών κανόνων και προτύπων προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να παρασχεθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.

Το Συμβούλιο αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σημασία στις εταιρικές σχέσεις συνδεσιμότητας με χώρες και περιοχές που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις. Οι εταιρικές αυτές σχέσεις μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας των δράσεων και πρωτοβουλιών συνδεσιμότητας, σε πλήρη συνεργασία με τους δικαιούχους. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την υλοποίηση των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων με την Ιαπωνία και την Ινδία. Επιπλέον, απευθύνει έκκληση για τη σύναψη πρόσθετων εταιρικών σχέσεων και συνεργασιών, μεταξύ άλλων με τον ASEAN και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνεται επίσης η συνεργασία στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των G7 και G20. Το Συμβούλιο χαιρετίζει ιδίως τις συζητήσεις στο πλαίσιο της G7 για μια καλύτερη ανοικοδόμηση για όλο τον κόσμο.

Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου θεματολογίου συνδεσιμότητας ζητείται στα συμπεράσματα η δημοσίευση νέας κοινής ανακοίνωσης έως την άνοιξη του 2022. Πρόσθετες δράσεις προβλέπονται στους ακόλουθους τομείς:

-Προσδιορισμός και υλοποίηση σειράς έργων και δράσεων υψηλού αντικτύπου και προβολής σε παγκόσμιο επίπεδο

-Παρουσίαση εξορθολογισμένων συστημάτων χρηματοδότησης για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις

-Κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων

-Διασφάλιση της προβολής των δράσεων της ΕΕ για συνδεσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο

-Εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας και αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων

Μια Ευρώπη συνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο – Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Σύνδεση της Ευρώπης με την Ασία: το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα (δελτίο Τύπου, 15 Οκτωβρίου 2018)

Ψηφιακό μέλλον για την Ευρώπη (θεματική σελίδα)

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Πηγή:consilium.europa.eu

Photo by:Carl Campbell οn Unsplash

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.