Κυβερνοασφάλεια στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ: Το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του σχετικά με τους κοινούς κανόνες

Παρασκευή, 18 Νοέμβριος, 2022 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη θέση του επί σχεδίου κανονισμού που αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Τα μέτρα προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022 στο πλαίσιο της σημαντικής αύξησης του αριθμού των επιτηδευμένων κυβερνοεπιθέσεων κατά της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Στόχος τους είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντιμετώπισης συμβάντων όλων των οντοτήτων της ΕΕ και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην προσέγγισή τους με τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου.

Στη θέση του, το Συμβούλιο υποστηρίζει γενικά τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού, όπως:

ενίσχυση της εντολής και της χρηματοδότησης της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-ΕΕ)

σύσταση διοργανικού συμβουλίου κυβερνοασφάλειας για την καθοδήγηση και την εποπτεία της εφαρμογής του νέου κανονισμού

ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με την CERT-ΕΕ έπειτα από συμβάν

προώθηση του συντονισμού και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κυβερνοπεριστατικών

Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο ευθυγράμμισε περαιτέρω ορισμένα στοιχεία του σχεδίου κανονισμού με τη μελλοντική οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ (οδηγία «NIS 2»), ενώ παράλληλα αφαίρεσε τις αναφορές στην Κοινή Κυβερνομονάδα, της οποίας η εντολή και η σύνθεση δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Ενίσχυσε επίσης τους μηχανισμούς για τη εξασφάλιση της συμμόρφωσης των οντοτήτων της ΕΕ προς τον νέο κανονισμό, με παράλληλο σεβασμό της θεσμικής αυτονομίας τους, και διασφάλισε μεγαλύτερη αμοιβαιότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ και των κρατών μελών.

Επόμενα βήματα

Μετά τον καθορισμό της θέσης του σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό, το Συμβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις το Κοινοβούλιο ψηφίσει επί της διαπραγματευτικής εντολής του.

Ιστορικό

Στα συμπεράσματα της 20ής Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και τα κράτη μέλη, να επεξεργαστούν μέτρα για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να βελτιωθεί η νοοτροπία ασφαλείας της ΕΕ έναντι των εξωτερικών υβριδικών απειλών και των απειλών στον κυβερνοχώρο , καθώς και για να προστατευθούν καλύτερα τα δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών της ΕΕ και οι ενωσιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από κακόβουλες δραστηριότητες κάθε είδους.

Η πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό κοινού πλαισίου κυβερνοασφάλειας για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ αποτελεί ένα από τα μέτρα που προβλέπονται στη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας τον Δεκέμβριο του 2020 με σκοπό την ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι των κυβερνοαπειλών.

Στα συμπεράσματά του της 22ας Μαρτίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική αυτή, το Συμβούλιο τόνισε ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των θεσμών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και για την κοινωνία μας και την οικονομία στο σύνολό της.

Υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ — Γενική προσέγγιση και δήλωση του Συμβουλίου

Κυβερνοασφάλεια: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα για τη στρατηγική της ΕΕ (δελτίο Τύπου, 22 Μαρτίου 2021)

Κυβερνοασφάλεια (γενικές πληροφορίες)

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Πηγή και Φωτογραφία: consilium.europa.eu/el/press/press-releases/

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.