Ίδρυμα Καρέλια: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 2021/2022

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκήρυξε πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (Masters και PhD) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022.

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα θα χορηγηθούν 12 υποτροφίες, ύψους 5.000 ευρώ για την κάθε μία, για σπουδές στους ακόλουθους κλάδους:

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

-Ναυτιλιακές Σπουδές

-Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση

-Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον

-Αγροτική Οικονομία

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό θα χορηγηθούν 20 υποτροφίες, ύψους 20.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές στους παρακάτω κλάδους:

Regional Economics and Development

-Industrial Economics

-Shipping, Trade and Finance

-Business Administration

-Public Administration

-Environmental Economics

-Agricultural Economics

Το Ίδρυμα δέχεται μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  αιτήσεων είναι στις 30/06/2021.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να υποβάλουν αίτηση:

-Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.

-Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1990.

-Να είναι απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης ή απόφοιτοι Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης) και Πανεπιστημιακών Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής.

-Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού).

-Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία.

-Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.

-Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.

Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022. Εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίνονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού.

Πως θα γίνει η αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:

-Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.

-Της αξιολογικής κατάταξης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού.

-Του έτους μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία. Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.

Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων.

Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων.

-Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αίτησης ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων καθώς και για την κατανομή των υποτρόφων μεταξύ Masters και PhD, ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των υποψηφίων. Επιπλέον, στόχος τους είναι να επιτευχθεί η ευρύτερη διασπορά αυτών, τόσο στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όπου προέρχονται οι υποψήφιοι, όσο και σε αυτά που έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν.

Πρώτιστη μέριμνά του Ιδρύματος είναι η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα Καρέλια αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση των υποτροφιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021.

Πηγή/Φωτογραφία:citycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.