Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει με πάνω από 900 εκατ. ευρώ τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις χώρες σε προενταξιακό στάδιο

Πέμπτη, 24 Μάρτιος, 2022 | NEAΟικονομίαΠολιτικές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (IPARD) στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την Αλβανία (112 εκατ. ευρώ), τη Βόρεια Μακεδονία (97 εκατ. ευρώ), τη Σερβία (288 εκατ. ευρώ) και την Τουρκία (430 εκατ. ευρώ).

 

Τα προγράμματα παρέχουν τη βάση για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης από την ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027. Η εν λόγω στήριξη της ΕΕ, μαζί με τις εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα συνολικές επενδύσεις ύψους πάνω από 2 δισ. ευρώ στις αγροτικές περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας.

 

Με την υλοποίηση των προγραμμάτων IPARD, οι χώρες δικαιούχοι επιδιώκουν την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την κλιματική δράση και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών τους περιοχών.

 

Τα προγράμματα συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Πράσινης Ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, τα προγράμματα IPARD στηρίζουν επενδύσεις για την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. Συμβάλλουν επίσης στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών και της ελκυστικότητάς τους για την πρόληψη του αποπληθυσμού μέσω βελτίωσης των υποδομών, διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που παράγουν εισόδημα και προώθησης της αγροτικής απασχόλησης, ιδίως των γυναικών και των νέων.

 

Το IPARD αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης προενταξιακής στρατηγικής της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Πηγή: greece.representation.ec.europa.eu

Φωτογραφία:  Jan Kopřiva on Unsplash 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.