Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με την οποία ζητείται η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για ασφαλείς και προσβάσιμες αμβλώσεις

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2024 | NEA

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τον τίτλο «Η φωνή μου, η επιλογή μου: υπέρ των ασφαλών και προσβάσιμων αμβλώσεων».

Τα πρόσωπα που διοργανώνουν την πρωτοβουλία καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να καταστεί δυνατός ο ασφαλής τερματισμός της εγκυμοσύνης για οποιαδήποτε στην Ευρώπη δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις.

Η πρωτοβουλία δεν αφορά τη χορήγηση δικαιώματος στην άμβλωση σε ενωσιακό επίπεδο και η απόφαση καταχώρισης πρέπει να εξετάζεται εντός των ορίων του άρθρου 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός των ορίων της υποστηρικτικής και μόνον αρμοδιότητας της ΕΕ για τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής για την υγεία και της οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τη δράση που τυχόν θα αναλάβει, εάν η πρωτοβουλία λάβει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει σε αυτό το στάδιο την ουσία των προτάσεων.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή καταχώριση, τα πρόσωπα που διοργανώνουν την πρωτοβουλία έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει είτε να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στο αίτημα είτε όχι, και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 111 πρωτοβουλίες.

Περισσότερες πληροφορίες

«Η φωνή μου, η επιλογή μου: υπέρ των ασφαλών και προσβάσιμων αμβλώσεων»

Στατιστικά στοιχεία για τις ΕΠΠ

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

Πηγή: greece.representation.ec.europa.eu

Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.