Η ΕΕ επισημαίνει τη σημασία της ευημερίας στην ψηφιακή εκπαίδευση

Τετάρτη, 15 Μάρτιος, 2023 | NEA

Το Συμβούλιο καθόρισε κοινή θέση για τη στήριξη της ευημερίας στην ψηφιακή εκπαίδευση. Στα συμπεράσματα που ενέκρινε σήμερα προσδιορίζονται τρεις παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ευημερία των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών:

-απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

-σχεδιασμός προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης και ψηφιακών περιβαλλόντων που ενισχύουν την ευημερία

-διαπροσωπικές σχέσεις στο οικοσύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Η ψηφιακή εκπαίδευση συνοδεύεται τόσο από ευκαιρίες όσο και από προκλήσεις για την ευημερία των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Οι αρνητικές πλευρές, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ευημερία. Τα καλά σχεδιασμένα οικοσυστήματα ψηφιακής εκπαίδευσης που είναι αποτελεσματικά και συμπεριληπτικά μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της ευημερίας των εκπαιδευομένων και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους όσον αφορά την εκπαίδευση, τη ζωή και την εργασία.

Η ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της (εξ ανάγκης) εξ αποστάσεως και διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη εμπειρία από την οποία να αντληθούν διδάγματα για την ανάπτυξη προσεγγίσεων ευημερίας στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Ψηφιακό χάσμα

Οι υπουργοί αναγνωρίζουν επίσης ότι το ψηφιακό χάσμα συνιστά απειλή για την ευημερία στην ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση και ενέχει τον κίνδυνο ενίσχυσης των υφιστάμενων ανισοτήτων και δημιουργίας νέων. Από έρευνα που διενεργήθηκε το 2019, πριν από την πανδημία της COVID-19, προκύπτει ότι το ένα τέταρτο των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος δεν έχει πρόσβαση σε υπολογιστές και ευρυζωνική σύνδεση. Τα σχολικά συστήματα θα πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς πρόσβασης, του ακατάλληλου εξοπλισμού ή των μη ικανοποιητικών συνθηκών μάθησης.

Τι μπορούν να κάνουν τα κράτη μέλη;

Στα συμπεράσματα καλούνται τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευημερία των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών κατά τον σχεδιασμό εθνικών πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την ανάγκη καλής εξισορρόπησης μεταξύ του χρόνου στην οθόνη και του χρόνου μακριά από την οθόνη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να στηρίζουν τα σχολεία για την ανάπτυξη κατάλληλης διαχείρισης του χρόνου όσον αφορά τις ψηφιακές και τις διά ζώσης δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης.

Στις άλλες δράσεις που συνιστώνται σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνονται η προαγωγή της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευομένων σχετικά με τις πιθανές απειλές στον ψηφιακό κόσμο και της ανάπτυξης της ανθεκτικότητάς τους για τη μείωση των κινδύνων και η προσφορά ασφαλών διαδικτυακών ευκαιριών για τους νέους και τις νέες.

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Compare Fibre on Unsplash

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.