Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νέων – Επιχορηγήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) είναι ένα ταμείο που ιδρύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες νεολαίας. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων στην Ευρώπη παρέχοντας οικονομική υποστήριξη σε δραστηριότητες για τη νεολαία. Αφορά δραστηριότητες, που εξυπηρετούν την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας σε πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης.

Το EYF παρέχει οικονομική υποστήριξη στους ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από ΜΚΟ ή δίκτυα νέων ή από άλλες ΜΚΟ που εμπλέκονται στους τομείς της εργασίας για τη νεολαία που σχετίζονται με τις πολιτικές και το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νεολαία:
– εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες ευρωπαϊκού χαρακτήρα
– δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ευρώπη
– δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της στενότερης συνεργασίας και της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των νέων στην Ευρώπη, ιδίως με την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών
– δραστηριότητες που αποσκοπούν στην τόνωση της αμοιβαίας βοήθειας στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες χώρες για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς
– μελέτες, έρευνες και τεκμηρίωση για θέματα νεολαίας.

Προκειμένου να λάβουμε την υποστήριξη του EYF, είναι σημαντικό τα έργα να εμπίπτουν στις αξίες και το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στις προτεραιότητες του τομέα της νεολαίας για το 2022/2023.

-Αναζωογόνηση της πλουραλιστικής δημοκρατίας
-Πρόσβαση των νέων στα δικαιώματα
-Ζώντας μαζί ειρηνικά και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
-Εργασία για τη νεολαία.

Το EYF μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες ενέργειες:
– Διεθνής δραστηριότητα – συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων νέων ή ηγετών νέων στην Ευρώπη με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής και της διαπολιτισμικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον 7 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει να διευθύνεται από μια διεθνή ομάδα (4 εθνικότητες που εκπροσωπούνται στην ομάδα του έργου). Το EYF θα καλύψει τα δύο τρίτα του συνολικού κόστους. Μέγιστη επιχορήγηση: 20.000 €.

– Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – περιλαμβανομένης μιας σειράς δραστηριοτήτων σε περίοδο ενός έτους, που συνδέονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στον ίδιο ευρύτερο στόχο. Κάθε δραστηριότητα/στοιχείο θα πρέπει να συμβάλλει στον στόχο του σχεδίου εργασίας και τα επιτεύγματα του σχεδίου εργασίας στο σύνολό τους θα πρέπει να συμβάλλουν στον παγκόσμιο σκοπό του οργανισμού. Αυτές οι δραστηριότητες θα αποτελούν μέρος και θα υποστηρίζουν τη στρατηγική ή το σχέδιο δράσης της ΜΚΟ σας για τα επόμενα χρόνια. Μέγιστη επιχορήγηση: 50.000 €.

– Διαρθρωτική επιχορήγηση για 2 συνεχή έτη – Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νέων μπορεί, κάθε 2 χρόνια, να χορηγεί σε διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις ή δίκτυα νεολαίας συνεισφορά για την κάλυψη μέρους των γενικών διοικητικών δαπανών που συνεπάγεται η εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέγιστη ετήσια επιχορήγηση: 25.000 € ετησίως για 2 χρόνια (δηλαδή ανώτατο όριο 50.000 € για 2 χρόνια).

– Εφάπαξ διαρθρωτική επιχορήγηση (μη ανανεώσιμη) – Το Ίδρυμα μπορεί επίσης να συνεισφέρει στο διοικητικό κόστος των περιφερειακών δικτύων, προκειμένου να τα βοηθήσει να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή δομή. Μέγιστη εφάπαξ επιχορήγηση: 15.000 €.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:
Διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας, διεθνή δίκτυα ΜΚΟ νεολαίας, περιφερειακά δίκτυα νεανικών ΜΚΟ, εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας , από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προθεσμίες:
1 Απριλίου (μεσάνυχτα CET) για:
– Διεθνείς δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ης Ιουνίου (1ο εξάμηνο του επόμενου έτους)
– Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος

1 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα CET) για:
– Διεθνείς δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Δεκεμβρίου (2ο εξάμηνο του επόμενου έτους)
– Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος
– Εφάπαξ διαρθρωτικές επιχορηγήσεις για το επόμενο έτος (περιφερειακό δίκτυο)

1 Οκτωβρίου 2021 (μεσάνυχτα CET) για:
– Διετής διαρθρωτική επιχορήγηση για το 2022-2023 (διεθνείς ΜΚΟ/δίκτυα)

Καταληκτική ημερομηνία για πιλοτικές δραστηριότητες
Δεν υπάρχουν σταθερές προθεσμίες για την αποστολή μιας αίτησης, ωστόσο ένα σύστημα καταληκτικών ημερομηνιών αποφασίστηκε από την Επιτροπή Προγραμματισμού για τη Νεολαία τον Δεκέμβριο του 2016 για να δοθεί επαρκής χρόνος για αξιολόγηση, αμφίδρομη επικοινωνία και λήψη αποφάσεων.
Έχοντας αυτό υπόψη, η αίτηση πρέπει πάντα να υποβάλλεται τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις πιλοτικών δραστηριοτήτων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2021 (μεσάνυχτα ώρα Στρασβούργου).
Η επόμενη προθεσμία για έκτακτες διεθνείς δραστηριότητες και ετήσια σχέδια εργασίας είναι η 1η Απριλίου 2021, για δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν το 2022.
Η επόμενη προθεσμία για 2ετή διαρθρωτική επιχορήγηση είναι η 1η Οκτωβρίου 2021, για τα έτη 2022-2023.

 

Πηγή και Φωτογραφία: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.