Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η πρώτη έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας δείχνει τη σημαντική πρόοδο της ΕΕ

Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος, 2022 | NEA

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-i-proti-ekthesi-gia-epipedo-etoimotitas-ston-tomea-tis-ygeias-deihnei-ti-2022-11-30_elΗ Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη της έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας. Στην έκθεση υπογραμμίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στους τομείς της ετοιμότητας και της αντίδρασης από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, με ιδιαίτερη έμφαση στα ιατρικά αντίμετρα.

Από την άποψη αυτή, η έκθεση βασίζεται στα διδάγματα που αποκομίστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, εξετάζοντας τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να ενισχυθεί η ετοιμότητα και η αντίδραση. Στην έκθεση προσδιορίζονται επίσης οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές δημόσιας υγείας και περιγράφονται οι συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί. Με τη συγκρότηση της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), η Επιτροπή έλαβε σημαντικά μέτρα σε όλους τους τομείς που αφορούν την ετοιμότητα στον τομέα της υγείας, μεταξύ των οποίων η ανίχνευση, η πρόληψη, η έρευνα, η διεθνής συνεργασία, η αντίδραση, οι επενδύσεις και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Η έκθεση βασίζεται στις τρεις απειλές προτεραιότητας για την υγεία που εντοπίστηκαν τον Ιούλιο του 2022, (δηλαδή τους παθογόνους παράγοντες με υψηλό δυναμικό πανδημίας, τις χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές, και τις απειλές που απορρέουν από τη μικροβιακή αντοχή) και καθορίζει βασικές δράσεις για να βελτιωθεί περαιτέρω η ετοιμότητα της ΕΕ κατά το επόμενο έτος.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ετοιμότητας διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις άξονες με συγκεκριμένες δράσεις για το 2023.

Ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων: Θα συσταθεί ο μηχανισμός HERA INVEST με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη καινοτόμων και στρατηγικών έργων που θα αναπτύξουν ιατρικά αντίμετρα κατά των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας που αποτελούν προτεραιότητα.

Η Επιτροπή θα επενδύσει επίσης έως και 80 εκατ. ευρώ σε έργα «COVID-19 Εμβόλια 2.0» για να στηρίξει την ανάπτυξη εμβολίων επόμενης γενιάς, ώστε να διαμορφωθούν πρόσφορες τεχνολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέραν της νόσου COVID-19.

Εκτίμηση των απειλών και συλλογή πληροφοριών: Η HERA θα αναπτύξει την πλατφόρμα πληροφοριών για τα ιατρικά αντίμετρα. Αυτό το εργαλείο συλλογής πληροφοριών και εκτίμησης των απειλών θα συνδέσει καλύτερα τον εντοπισμό απειλών, αφενός, με τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα ιατρικών αντιμέτρων για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών στην ΕΕ, αφετέρου.

Ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγική ικανότητα: μεταξύ άλλων, θα ενισχυθεί περαιτέρω ο μηχανισμός EU FAB ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ έχει την ικανότητα να κατασκευάζει γρήγορα ιατρικά αντίμετρα διάσωσης σε περιόδους κρίσης. Η ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος αγορών θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση των κρατών μελών σε ιατρικά αντίμετρα.

Διεθνής συντονισμός και παγκόσμια συνεργασία: οι ιοί δεν έχουν σύνορα. Οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, όπως η νόσος COVID-19, μπορούν να διαδοθούν στην ΕΕ από το εξωτερικό και αντιστρόφως. Πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες. Επομένως, η έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, η οποία θέτει την ΕΕ στο επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών που καταβάλλονται με σκοπό να ενισχυθεί η ετοιμότητα για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Για όλες αυτές τις δράσεις, το πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2023 περιγράφει λεπτομερέστερα τι πρόκειται να επιτευχθεί.

Ιστορικό

Η έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2021 με τίτλο «Πρώτα διδάγματα από την πανδημία της COVID-19». Πρόκειται για ετήσια έκθεση της Επιτροπής που εξετάζει το μεταβαλλόμενο τοπίο των κινδύνων για την υγεία στην ΕΕ και την κατάσταση ετοιμότητάς της. Καλύπτει πανδημίες και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, παράλληλα με άλλα σενάρια που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ΕΕ, όπως χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές (ΧΒΡΠ) επιθέσεις ή ατυχήματα, ή άλλες περιβαλλοντικές ή τεχνολογικές καταστροφές.

Η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των ιατρικών αντιμέτρων αποτελεί μόνο ένα μέρος των εργασιών ετοιμότητας. Επομένως, οι μελλοντικές εκθέσεις θα επικεντρωθούν επίσης και σε άλλους τομείς που είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση του στρατηγικού συστήματος ετοιμότητας και αντίδρασης της ΕΕ στον τομέα της υγείας.

Η HERA αποτελεί σημαντικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στο να ενισχυθεί η αντίδραση και η ετοιμότητα της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η HERA συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 με σκοπό να αντικαταστήσει τις ad hoc προσεγγίσεις για τη διαχείριση της πανδημίας με μια μόνιμη δομή η οποία να διαθέτει επαρκή εργαλεία και πόρους για τον καλύτερο σχεδιασμό των μέτρων της ΕΕ σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Ένας από τους βασικούς στόχους της HERA είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη, την παρασκευή, την προμήθεια και τη δίκαιη διανομή βασικών ιατρικών αντιμέτρων όποτε υπάρχει σχετική ανάγκη. Για να επιτευχθεί αυτό, η HERA εκτιμά δυνητικές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο – Έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας και πρόγραμμα εργασίας της HERA

Έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας

Η στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία

Ιστότοπος της ΗERA

Όπως διαπιστώσαμε με οδυνηρό τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι υγειονομικές κρίσεις δεν γνωρίζουν σύνορα και εξαπλώνονται γρήγορα. Έχει κρίσιμη σημασία να συνεχίσουμε το έργο μας όσον αφορά την ετοιμότητα και τα αντίμετρα. Με την έκθεση αυτή, γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και, κυρίως, έχουμε σχέδιο για το πού θέλουμε να πάμε. Αυτό δείχνει σαφώς ότι η ΕΕ παράγει έργο, εξασφαλίζοντας την ετοιμότητά μας, στην περίπτωση που ξεσπάσει μια νέα κρίση.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας – 30/11/2022

Η πανδημία υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα είναι καίριας σημασίας για την προστασία των πολιτών μας από παγκόσμιες υγειονομικές κρίσεις. Από το 2020 η ΕΕ έχει ενισχύσει σημαντικά την αρχιτεκτονική και την αντίδρασή της στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας, μέσω μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας η οποία έχει στο επίκεντρό της τη συγκρότηση της HERA. Κατά τα προσεχή έτη, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ικανότητες συλλογικής ετοιμότητας της ΕΕ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, και να συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι, όταν εμφανιστεί η επόμενη κρίση, θα είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, ως Ένωση. Αυτό προσδοκούν οι πολίτες μας από εμάς και αυτό πρέπει να επιτύχουμε.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων – 30/11/2022

Πηγή και Φωτογραφία: greece.representation.ec.europa.eu/

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.