Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών: Το θέμα είναι η Ευρώπη. Το θέμα είστε εσείς. Ελάτε να το συζητήσουμε.

Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος, 2012 | NEA

Το 2013 ορίστηκε επίσημα ως το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. 20 χρόνια μετά κατοχύρωση της ιθαγένειας της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών θα εστιαστεί τόσο σε όσα επιτεύχθηκαν ήδη για τους πολίτες όσο και στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους για το μέλλον. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους θα εξηγούν πώς οι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ και ποιες πολιτικές και προγράμματα υπάρχουν. Το Ευρωπαϊκό Έτος θα δώσει επίσης το έναυσμα για μια πανευρωπαϊκή συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με ποια μορφή θα πρέπει να έχει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιές μεταρρυθμίσεις απαιτούνται για τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής.

«20 χρόνια μετά την κατοχύρωση της ιθαγένειας της ΕΕ, πολλά έχουν επιτευχθεί. Τώρα ήρθε η ώρα να αναλογιστούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι θα πρέπει να φέρει το μέλλον,» δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης και ιθαγένειας. «Οι πολίτες αναμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την Ευρώπη, και αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα επιτυγχάνουμε με τη μείωση των τελών περιαγωγής, την ενίσχυση των δικαιωμάτων για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και τη διευκόλυνση των αγορών μέσω του Διαδικτύου. Θέλουμε να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε απτά αποτελέσματα στον τομέα των δικαιωμάτων των πολιτών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αφιερώνουμε ένα ολόκληρο έτος σε εκείνους που βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος – τους πολίτες μας. Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών θα μας δώσει επίσης την ευκαιρία να σας ακούσουμε και να μάθουμε από εσάς τι επιθυμείτε και πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος.»

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών συμπίπτει με την 20ή επέτειο κατοχύρωσης της ιθαγένειας της ΕΕ, όταν τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993. Το 2013 θα είναι επίσης το έτος που η Επιτροπή θα εκδώσει την επόμενη έκθεσή της για την ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. έκθεση του 2010: IP/10/1390), στην οποία θα παρουσιάσει περαιτέρω στοχευμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την άρση των υπόλοιπων εμποδίων που δεν επιτρέπουν στους πολίτες να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, η στιγμή είναι επίσης κατάλληλη για μια ευρεία συζήτηση για το μέλλον.

Για να προετοιμάσει το έδαφος για το Ευρωπαϊκό Έτος, η Επιτροπή διεξήγαγε ευρεία δημόσια διαβούλευση από τις 9 Μαΐου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2012 ρωτώντας τους πολίτες τι προβλήματα αντιμετώπισαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες της ΕΕ (βλέπε IP/12/461). Οι απαντήσεις, οι οποίες αναλύονται τώρα, θα συμπεριληφθούν στην έκθεση για την ιθαγένεια, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στις 9 Μαΐου 2013.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους, οι πολιτικοί έχουν αρχίσει άμεσο διάλογο με τους πολίτες σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Οι συζητήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ένωση στη διάρκεια του 2013. Η συμμετοχή στις συζητήσεις αυτές θα είναι ανοικτή για όλους: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_en.htm. Οι πρώτες συζητήσεις έγιναν ήδη στην Ισπανία, την Αυστρία και τη Γερμανία και θα ακολουθήσουν πολλές άλλες.

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών θα αρχίσει επίσημα στις 10 Ιανουαρίου 2013 με συζήτηση που θα διεξαχθεί με τους πολίτες του Δουβλίνου, θα συμπέσει δηλαδή με την έναρξη της ιρλανδικής προεδρίας.

Ιστορικό

Η δημοσίευση της απόφασης να χαρακτηριστεί το 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, όπου δημοσιεύεται όλη η νομοθεσία της ΕΕ, αποτελεί συνέχεια της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της σχετικής πρότασης που είχε υποβάλει η Επιτροπή του Αύγουστο του 2011 (βλ. IP/11/959).

Η παρούσα απόφαση προβλέπει προϋπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Έτος, ύψους 1 εκατ. ευρώ. Το τελικό επίπεδο των κονδυλίων που θα διατεθούν στο Ευρωπαϊκό Έτος αποτελεί αντικείμενο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας για το Ευρωπαϊκό Έτος θα χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα υφιστάμενα εργαλεία και μέσα (όπως δικτυακοί τόποι, πύλες, βίντεο, φυλλάδια, διάφορες εκδηλώσεις κλπ.) για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση της χρήσης των υπαρχόντων πολύγλωσσων ενημερωτικών και συμμετοχικών μέσων (όπως τα μέσα Europe Direct, Your Europe, SOLVIT, η Διαδραστική Χάραξη Πολιτικών, η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών και η υποβολή αναφορών) για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι οποίες θα φέρουν πραγματικές αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα άλλα όργανα της ΕΕ και αρχές των κρατών μελών (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Έχει συγκροτηθεί μια πανευρωπαϊκή συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ειδικά με στόχο τη συνεργασία με την Επιτροπή σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος. Αυτή η «Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» (ΣΕΕΠ, http://ey2013-alliance.eu/) αποτελεί βασικό στρατηγικό εταίρο που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες

Για συμμετοχή στη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση:

http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών:

http://www.europa.eu/citizens-2013

Επίσημη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

Η Ευρώπη σου – Βοήθεια και συμβουλές για τους υπηκόους της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Η έκθεσης για την ιθαγένεια της ΕΕ του 2010 (στη οποία είχε προταθεί η θέσπιση του εν λόγω ευρωπαϊκού έτους):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_el.pdf

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.