Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Τρίτη, 8 Ιούνιος, 2021 | NEA

Το Συμβούλιο καθόρισε σήμερα τη θέση του («γενική προσέγγιση») σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να βελτιωθεί η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και το σύστημα υπηρεσιών αεροναυτιλίας, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα, να βελτιωθεί η οικονομική αποδοτικότητα και να ενισχυθεί η ικανότητα του συστήματος να προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις της κυκλοφορίας, παράλληλα δε να καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του αποτυπώματος CO₂ της αεροπορίας.

Η δέσμη συνίσταται σε μια τροποποιημένη πρόταση για την αναδιατύπωση του κανονισμού σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SES 2+) και μια πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του βασικού κανονισμού του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA).

«Κάθε μεταρρύθμιση της αεροπορίας πρέπει να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Υπεύθυνα για την ασφάλεια του εναέριου χώρου τους είναι, βάσει της σύμβασης του Σικάγου, τα κράτη μέλη, όπως ακριβώς είναι υπεύθυνα εν γένει για την ασφάλεια, την προστασία και την άμυνα. Κανένας τομέας δεν έχει πληγεί από την πανδημία COVID τόσο όσο η αεροπορία. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να βασίζονται οι μεταρρυθμίσεις σε ενδελεχή ανάλυση και να μην αυξάνουν τις δαπάνες για τις αεροπορικές εταιρείες, τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.»

Pedro Nuno Santos, Υπουργός Υποδομών και Στέγασης της Πορτογαλίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Θέση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο συμφωνεί ως προς τους βασικούς στόχους του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού: η μεταρρύθμιση πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια, να ανταποκριθεί στις ανάγκες χωρητικότητας και να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών, όντας παράλληλα οικονομικά αποδοτική. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ομαλή και ασφαλή ένταξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (δρόνων) στον εναέριο χώρο.

Μολονότι επιδιώκει τους ίδιους στόχους, η θέση του Συμβουλίου διαφέρει από την πρόταση της Επιτροπής ως προς το ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για την επίτευξή τους.

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, η εθνική εποπτική αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των επιδόσεων, πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συγχωνεύουν τα καθήκοντα οικονομικής εποπτείας και εποπτείας της ασφάλειας στην ίδια διοικητική οντότητα, αντί να υποχρεούνται να δημιουργήσουν χωριστή οντότητα για την οικονομική εποπτεία, όπως προτείνει η Επιτροπή. Η λύση του Συμβουλίου μειώνει τη γραφειοκρατία και είναι προσαρμοσμένη στα ισχύοντα οργανωτικά μοντέλα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα χρειάζονται επίσης ένα μόνο ενιαίο πιστοποιητικό, αντί δύο πιστοποιητικών που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή. Το ενιαίο αυτό πιστοποιητικό θα καλύπτει τόσο τις πτυχές ασφάλειας όσο και τις οικονομικές πτυχές που είναι απαραίτητες για τις δραστηριότητες των παρόχων εντός της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν να ακολουθούν μία μόνο διαδικασία. Επίσης, οι δύο πτυχές συνδέονται μεταξύ τους, καθώς η οικονομική ευρωστία και η ασφαλιστική κάλυψη αποτελούν προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να επιτρέψουν το άνοιγμα ορισμένων υπηρεσιών αεροναυτιλίας υπό όρους αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διασφαλίζουν ότι κάθε απορρύθμιση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση κόστους-οφέλους και δεν αποβαίνει επιζήμια για την ασφάλεια ή την προστασία των λειτουργιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές και η Επιτροπή θα αξιολογούν από κοινού τις επιδόσεις των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η Επιτροπή δύναται να ορίσει φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων (ΦΕΕ), ο οποίος έχει συμβουλευτικό ρόλο, για να συνδράμει στη διαδικασία αυτήν και να διασφαλίσει ότι οι τοπικοί στόχοι συνάδουν με τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ. Δεν πρόκειται να δημιουργηθούν εν προκειμένω νέες δομές στο πλαίσιο του EASA, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τις διοικητικές δαπάνες για τους χρήστες χωρίς να προσφέρει και αποδεδειγμένα οφέλη.

Δεν θα γίνουν αλλαγές στα τέλη διαδρομής για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας: τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να καθορίζουν τις εθνικές τιμές μονάδος τους σύμφωνα με κοινά κριτήρια και την πολυμερή συμφωνία Eurocontrol, η οποία επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες.

Η γενική προσέγγιση ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος ως βασικό πεδίο επιδόσεων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι θα πρέπει, όπως και η ασφάλεια, να αποτελούν προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μεταβλητά τέλη ως κίνητρο για αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών πτήσεων και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Επιπλέον, το Συμβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή να μελετήσει τη σκοπιμότητα της διαφοροποίησης των χρεώσεων σε επίπεδο ΕΕ. Η μελέτη θα επιτρέψει τη διενέργεια προσεκτικής ανάλυσης των διαφόρων αλληλεξαρτήσεων και παραγόντων — λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, όχι μόνο την κατανάλωση καυσίμων και τις πορείες, αλλά επίσης το υψόμετρο και την ταχύτητα, τις επιπτώσεις εκτός CO2 και τις εκπομπές NOx.

Η θέση του Συμβουλίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της οπτικής του δικτύου με την προσθήκη νέων λειτουργιών δικτύου και αναθέτοντας στον νυν διαχειριστή δικτύου Eurocontrol πρόσθετα, σαφώς καθορισμένα καθήκοντα, ώστε να μπορεί να έχει καλύτερη συμβολή στη βιώσιμη και αποδοτική χρήση του εναέριου χώρου. Στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται ο συντονισμός των ροών εναέριας κυκλοφορίας για τη βελτιστοποίησή τους από την οπτική του δικτύου και ο συντονισμός και η υποστήριξη της διαχείρισης κρίσεων του δικτύου. Η ανάθεση σημαντικού ρόλου στους επιχειρησιακούς ενδιαφερομένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων του στρατού και της βιομηχανίας, θα επιτρέψει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τοπικές πτυχές και οι πτυχές ασφαλείας.

Τέλος, με τη θέση του, το Συμβούλιο επαναφέρει τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB) ως βάση για ενισχυμένη συνεργασία και συντονισμό ένθεν και ένθεν των εθνικών συνόρων. Τα FAB λειτουργούν από το 2004 και έχουν ήδη βελτιώσει τις επιδόσεις του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Η δημιουργία FAB θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε διεθνείς συμφωνίες και θα παραμείνει εθελούσια.

Διαδικασία

Η σημερινή συμφωνία επί της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου επιτρέπει στην Προεδρία να αρχίσει συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τελικό κείμενο.

Ιστορικό

Η Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό το 1999 με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας και στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας μέσω της καλύτερης ενοποίησης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Η τελευταία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, SES 2, ολοκληρώθηκε το 2009.

Η παρούσα τροποποιημένη πρόταση του Σεπτεμβρίου 2020 ακολουθεί μια ενδιάμεση επικαιροποίηση των κανόνων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, αποκαλούμενη SES 2+, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή το 2013, αλλά εν τέλει δεν ολοκληρώθηκε.

Πηγή:consilium.europa.eu

Φωτογραφία:unsplash

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.